До уваги читачів пропонуємо віртуальну виставку нових надходжень за ІІІ квартал 2013 року.

Виставка присвячена питанням загальної, спеціальної та прикладної екології. Представлені навчальні видання з грифом Міністерства освіти і науки України адресовані студентам природничих та сільськогосподарських спеціальностей ВНЗ.

Підручники і навчальні посібники ґрунтовно висвітлюють теоретичні і практичні аспекти екологічних питань, подають приклади тестових програм, зразки завдань для проведення модульного контролю, термінологічні словники а також розгорнуті списки рекомендованої літератури.

До уваги читачів подаються рекомендовані інформаційні інтернет-ресурси з питань екології.


Рекомендовані інформаційні інтернет-ресурси

Відомості про систему моніторингу та дані про стан довкілля України:

Сайт Мінприроди : національні доповіді про стан навколишнього середовища, програми моніторингу та ін. : http://www.menr.gov.ua/

Сайт Інформаційно-аналітичного центру (ІАЦ) Мінприроди : https://iac-menr.rgdata.com.ua/ShowPage.aspx?PageID=200

Сайт Українського гідрометеорологічного центру http://meteo.com.ua/

Сайт МНС України http://www.mns.gov.ua/opinfo/4689.html

Інтерактивні Інтернет-системи даних моніторингу довкілля

Інтерактивна веб-система моніторингу басейнів річок Європи Європейської агенції з довкілля (карти мереж моніторингу вод, тощо) : http://www.eea.europa.eu/themens/water/mapviewers/myRBD

Інтерактивна веб-система моніторингу якості поверхневих вод басейну Західний Буг: http://zbbuvr.lutsk.ua/Monitoring/Results.html

Інтерактивна веб-система моніторингу якості поверхневих вод басейну у Вінницькій області : http://edem.vstu.vinnica.ua/monitoring

Бази даних та ГІС/ДЗЗ-технології:

Карти Google Maps – комплекти супутникових та векторних карт з атрибутивним наповненням, інформаційними та фотовідеоматеріалами : http://maps.google.com/

Дані спостережень НАСА : http://earthobservatory.nasa.gov/

Дані про стан довкілля в Європі – ЄАНС : www.eea.europa.eu/

Бази даних про стан повітря Європейського тематичного центру ЄАНС : http://air-climate.eionet.europa.ua/databases/#ag

Каталог даних ДЗЗ ДНВЦ “Природа” Мінприроди та НКАУ на всю територію України : http://www.pryroda.gov.ua:8080/katalog/search_film.do

Приклади даних ДЗЗ : http://www.nkau.gov.ua/nsau/photo.nsf/ photoU!opoen&collapse=all

Дані ДЗЗ від багатьох супутників: http://search.kosmosnimki.ru/

Приклади використання ГІС-технологій – сайт фірми “Дата+” (РФ) : www.dataplus.ru, у т. ч. каталог картографічних ресурсів світу : www.dataplus.ru/win/Catalog

Інформація про продукти ГІС “ArcGIS” в Україні (сайт офіційного дилера ESRI (США)-“ЕСОММСо”, Україна) : www.ecomm.kiev.ua

Інформація про приклади застосування та про продукти ГІС “Панорама” (РФ): www.gisinfo.ru та їх дилера в Україні: http://www.panorama.vn.ua

Інформація про ГІС “Digitals” (сайт НВП “Геосистема”, Україна): www.vingeo.com

Інформація про ГІС “VNetGIS”та інтерактивні карти областей і міст України www.uamap.net

Інформація про приклади застосування, про продукти ГІС “Mapinfo” та інтерактивні карти облестей України: сайт офіційного дилера в Україні:  http://www.isgeo.com.ua

 

Снітинський В. В. Екотоксикологія : навч. посіб. / В. В. Снітинський, П. Р. Хірівський, П. С. Гнатів та ін. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 330 с.

У навчальному посібнику подані основи екотоксикології, її понятійний апарат і загальні підходи, питання токсикокінетики й токсикодинаміки екотоксикантів. Докладно висвітлені біогенні токсини, їхнє значення для живих організмів і функціональна роль у підтриманні стабільності природних екосистем, а також потреба збереження біорізноманіття, зокрема й отруйних видів. Викладені сучасні дані стосовно походження, поводження у довкіллі та небезпеки для людини техногенних екотоксикантів: хімічних елементів, отруйних сполук, стійких органічних забруднювачів, особливо шкідливих штучних хімічних канцерогенів.

Навчальний посібник підготовлений для екологів. Він буде корисним аспірантам, науковцям і фахівцям сфери моніторингу та керування екологічною якістю довкілля, а також в організації екобезпечного виробництва і при­родокористування .

 

 П. С. Гнатів, П. Р. Хірівський Природні ресурси України : навч. посіб. / П. С. Гнатів, П. Р. Хірівський, О. Д. Зинюк, Ю. Я. Корінець, Н. Є. Панас. – Львів : Камула, 2012. – 216 с.

У навчальному посібнику подані основні складові природних ресурсів      України – природні умови, геологічні, біотичні, ґрунтові, водні й рекреаційні ресурси, а також людський потенціал країни. Висвітлені історичні віхи генезису природного довкілля і ресурсів, сучасні ознаки і напрями їх антропотрасформації. Викладені найвагоміші принципи невиснажливого використання ресурс­ного потенціалу, збереження природного середовища та дієві заходи охорони  природних багатств держави.

Навчальний посібник підготовлений для студентів ОКР "магістр" спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища".

 


Гнатів П. С., Хірівськин П. Р. Теорія систем і системний аналіз в екології : навч. посіб. – Львів : Камула, 2010. – 204 с.

У навчальному посібнику подані основні положення теорії систем, її поня­тійний апарат, загальні підходи до класифікації, вивчення структури внутрішніх і зовнішніх функцій систем. Докладніше висвітлені основи системного аналізу і моделювання в екології й охороні довкілля. Викладені основи структурно- функціональної організації і типізації екологічних систем, запропоновані матема­тичні методи системного аналізу. Висвітлені сучасні наукові концепції виник­нення, будови й еволюції систем матеріальних, біотичних і соціальних, з-поміж іншого і глобальної соціосфери.

Навчальний посібник підготовлений для студентів, магістрів, аспірантів. Він може бути корисним для науковців і фахівців у сфері керування екологіч­ними та асоціальними процесами, а також в організації екобезпечного розвитку.

 

Соломенко Л.І., Боголюбов В.М.

Загальна екологія : навч. посіб. / Л. І. Соломенко, В. М. Боголюбов. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 288 с.

І8ВХ 978-966-2393-64-4

Розглянуто найважливіші теоретичні питання і розділи з курсу дисципліни «Загальна екологія»: аутекологія, демекологія, синекологія, основи біоеферології та елементи прикладної екології.

Вміщено практичні заняття та короткий термінологічний словник, які сприятимуть глибшому осмисленню теоретичного матеріалу, виробленню навичок його практичного застосування.

Буде корисним для студентів, шо навчаються за екологічними, біологічними і лісотехнічними спеціальностями, а також аспірантів, викладачів і всіх небайдужих до актуальних питань екології.


Галушкіна Т. П., Грановська Л. М., Кисельова Р. А. Екологічний менеджмент та аудит : навч. посіб. / Т. П. Галушкіна, Л. М. Грановська, Р. А. Кисельова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 456 с.

І8ІШ 978-966-2393-94-1

Пропонований навчальний посібник відповідає робочій навчальній програмі з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит» для підготовки фахівців з напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». В навчальному посібнику увага приділяється теоретичним і практичним питанням з запровадження екологічного менеджменту та аудиту на підприємствах господарсько-виробничого комплексу України, а також проаналізоване існуюче законодавчо-нормативне забезпечення цього процесу. Посібник містить контрольні запитання для перевірки знань та список рекомендованої літератури для кожної теми дисципліни.

Призначений для підготовки і перепідготовки фахівців екологічних і економічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації, аспірантів, викладачів та державних службовців.

 

Войцицький А. П., Федишин Б. М., Борисюк Б. В. Методи та за­соби вимірювання параметрів навколишнього середовища : навч. посіб. для студентів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр" / А. П. Войцицький, Б. М. Федишин, Б. В. Борисюк. – Житомир : ДАУ, 2006. – 365 с.

Викладено теоретичні основи вимірювання параметрів навко­лишнього природного середовища. Представлено методологію проведення контролю якісних та кількісних параметрів довкілля, дана класифікація методів та засобів вимірювання, описаний принцип роботи обладнання, його переваги та недоліки для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» вищих навчальних закладів. Може бути корисним спеціалістам-екологам, викладачам спеціалізованих ліцеїв та шкіл.

 Шмандій В. М., Клименко М. О.

Екологічна безпека : підручник / В. М. Шмандій, М. О. Клименко, Ю. С. Голік, А. М. Прищепа, В. С. Бахарсв, О. В. Харламова. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 366 с.

І8В№ 978-966-2393-75-0

Підручник побудовано за принципом "аналіз формування небезпеки – основа управління екологічною безпекою", у підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання, нормативи екологічної безпеки, висвітлено питання формування умов виникнення екологічної небезпеки та управління екологічною безпекою в умовах надзвичайних ситуацій, у виробничо-господарській діяльності, у т.ч. на регіональному рівні, основ екологічного ризику. Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями екологічного спрямування, буде корисним для аспірантів, викладачів та наукових працівників.

Табл. – 31. Іл. – 27. Список літ. – 35 назв.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) : учеб. / С. В. Белов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 680 с.
 2. Боков В., Лущик А. Основи зкологической безопасности /           В. Боков, А. Лущик. – Симферополь : Соната, 1998. – 223 с.
 3. Гіроль М. М. Техногенна безпека : підручник / М. М. Г'іроль,            Л. Р. Ниник, В. Й. Чабан. – Рівне : УДУВГ1Т, 2004. – 452 с.
 4. Гринин А. С. Зкологическая безопасность. Защита территории и населення при чрезвычайниших ситуациях : учеб. пособ. / А. С. Гринин,       В. Н. Новиков. – М. : ФАИР–ПРЕСС, 2000. – 336 с.
 5. Державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019 – 2001 : видання офіційне. – К. : Держстандарт України, 2002.
 6. Дорогунцов С. І., Ральчук О. М. Управління техногенно- екологічною безпекою у парадигмі сталого розвитку : наукове видання / С. І. Дорогунцов, О. М. Ральчук. – К., 2001. – 174 с.
 7. Зербіно Д. Д. Екологічні катастрофи у світі та в Україні / Д. Д. Зербіно, М. І. Гжегоцький. – Львів : БаК, 2005. – 280 с.
 8. Злобін Ю. А. Основи екології : підручник. – К. : Лібра, 1998. – 248 с.
 9. Измалков В. П. Зкологическая безопасность. методология прогнозирования антропогенного загрязнения и основи построения химического мониторинга окружающей среды / В. И. Измалков. – СПб., 1994. –131 с.
 10. Карлик Л. Н. Управление инвиронментальными и зкологическими рисками / Л. Н. Карлин, В. М. Абрамов. – СПб. : РГГМУ, 2006–332 с.
 11. Качинський А. Б. Екологічна безпека України: аналіз, оцінка та державна політика / А. Б. Качинський, Г. А. Хміль. – К. : НІСД, 1997. – 127 с.
 12. Качинський А. Б. Екологічна безпека України : системний аналіз перспектив покращення. – К. : НІСД, 2001. – 312 с.
 13. Комарницький В.М. Екологічне право : навч. посіб. / В. М. Комарницький, В. І. Шевченко, С. В. Єлькін. – 3-те вид. – Центр навч. літ-ри, 2006. – 224 с.
 14. Концепція (Основи державної політики) національної безпеки України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 10.
 15. Коротун І. М. Природні умови і ресурси України : навч. посіб. / І. М. Коротун, Л.  К. Коротун, С. І. Коротун. – Рівне : УДАВЕ, 1997. – 175 с.
 16. Мягченко О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : навч. посіб. / О. П. Мягченко. – К. : Центр уч. літ-ри, 2010. – 384 с.
 17. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства Україні. – К, 1998. – Т.1, 2. – 544 с.
 18. Назарук М.М. Соціологія. Словник-довідник. – Львів : ВНТЛ, 1998. – 172 с.
 19. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні за 1998, 2001, 2007рр.
 20. Нецветаев А. Е. Зкологическое право : учеб.-практ. пособ. / А. Е. Нецветаев; Московский государственньїй университет зкономики, статистики и информатики. – М., 2006. – 223с.
 21. Основи загальної екології : підручник / Г. О. Білявський, М. М. Падун, Р. С Фурдуй. – 2-е вид., зі змінами. – К. : Либідь, 1995. – 368 с.
 22. Рудько Г. І. Землелогія. Еколого-ресурсна безпека Землі / Г. І. Рудько, О.М. Адаменко ; за ред. Г. І. Рудька. – К. : Академпрес, 2009. – 512 с.
 23. Солодкий В.Д. Основи екологічної безпеки : навч. посіб. / [ В. Д. Солодкий, Л. Л. Товажнянський, Ю. Д. Сакара та ін.]. – Харків : НТУ "ХПГ, 2002. – 176 с.
 24. Стратегія екологічної безпеки (регіональний контекст) / під ред. М. І. Долішнього, В. С. Кравціва. – Львів, 1999. – 243 с.
 25. Сухарев С. М. Основи екології та охорони довкілля : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. – К. : Центр навч. літ-ри, 2006. – 394 с.
 26. Трегобчук В. М. Стратегія ресурсно-економічної безпеки соціально-економічного розвитку України / В. М. Трегобчук. – К., 1994.
 27. Шевчук В.Я. Екологічне управління : підручник / [Шевчук В .Я., Саталкін Ю.М., Білявський Г.О та ін.]. – К. : Либідь, 2004. – 432 с.
 28. Шелудченко Б. А. Інженерна екологія. 4.7. Фізична екологія : навч. посіб. / Б. А. Шелудченко, М. І. Бахмат, І. А. Шелудченко. – Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2008.
 29. Шелудченко Б. А. Надзвичайні ситуації природного та антропогенного характеру / [Б. А. Шелудченко, С. В. Трач, І. А. Шелудченко та ін.]. – Кам'янець-Подільський : ТОВ "Каліграф", 2010. – 150 с.
 30. Шмандий В. М. Управление техногенной безопасностью урбосистемы на стадии образования и поступления отходов в окружающую среду : монография. – Харьков : ХДПУ, 2001. –152 с.
 31. Шмандій В.М. Управління природоохоронною діяльністю : навч. посіб. / В. М. Шмандій, І. О. Солошич. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – 296 с.
 32. Зкология города / под ред. Ф.В. Стольберга. – К. : Либра, 2000. – 464 с.
 33. Зкология, охрана окружающей среды, зкологическая безопасность : учеб. пособ. / под общ. ред. А. Т. Никитина, С. А. Степанова. – М. : узд-во МНЗПУ, 2000. – 648 с.
 34. Яковлев В.В. Зкологическая безопасность, оценка риска : монография / В. В. Яковлев. – СПб. : Санкт-Петербургский госуд. политех. Ун-т, 2007. – 476 с.
 35. Ямборак Р.С. Інженерна екологія. 4.9. Хімічна екологія : навч. посіб. / Р. С. Ямборак, Б. А. Шелудченко, І.А. Шелудченко. – Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2008


Клименко М. О. та ін. Методологія та організація наукових досліджень (в екології) : підручник / М.О. Клименко, В. Г. Петрук, В. Б. Мокін, Н. М. Вознюк. – Херсон : Олді-плюс, 2012. – 474 с.

У підручнику подані основи науково-дослідної роботи для студентів екологічних спеціальностей ВНЗ. У ньому висвітлено такі розділи: наука як система знань, основи методології науково-дослідної діяльності, методи наукового дослідження, основи моделювання та теоретичних досліджень, основи експериментальної інформатики та аналізу стану компонентів навколишнього середовища, оформлення результатів наукової роботи, геоінформаційні технології в екологічних дослідженнях і моніторингу довкілля, які, з нашої точки зору, є найбільш доцільними у вивченні даного курсу.

Адресований студентам екологічних та інших спеціальностей ВНЗ, а також магістрантам і аспірантам, які займаються експериментальними дослідженнями у галузі екології.


Література

 1. Автоматизована система екоінспекційного контролю стану забруднення довкілля України та викидів, скидів і відходів "Екоінспектор": метод. посіб. / [ В. Б. Мокін. Б. І. Мокін. Г. Ю. Гісарьов, Ю. Л. Зіскінд, Г. В. Горячев та ін. ]; під ред. Г. В. Горячева. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 128 с.
 2. Алабужем II. М. Теория подобия и размерностей. Моделирование / П. М. Алабужем, В. Б. Геронимус, И. А. Минкевич. – М.: Высш. шк., 1968. –320 с.
 3. Анализ последствий аварии на Чернобыльской АЗС при помощи ГИС и методов пространственной статистики / по статье в АrcNews, осень 2003 г. // АrcReview. Современные геоинформационные технологии. – 2004. – № 4 (31). – С. 4.
 4. Артюх О. Ф. Основи наукових досліджень : навч. посіб.  / О. Ф. Аргюх. – К. : УМКВО, 1990. – 315 с.
 5. Мокін Б. І. Методичні вказівки з організації роботи аспіранта (здобувача) у Вінницькому національному технічному університеті / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, В. Б. Мокін, С. М. Москвіна, О. О. Новікова. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 75 с.
 6. Мокін Б. І. Положення про порядок підготовки магістрів у Вінницькому національному технічному університеті / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, В. Б. Мокін, С. В. Бевз. –  6-е вид. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 60 с.
 7. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень : підручник / М. Т. Білуха. – К. : АБУ, 2002. – 480 с.
 8. Білявський Г. О. Основи екології: теорія та практика : навч. посіб. / Г. О. Білявський, Л. І. Бубченко, В. М. Навроцький. – К.: Лібра, 2002. – 352 с.
 9. Болдин В. А. Современные глобальные радионавигационные системи зарубежных стран / В. А. Болдин. – М. : ВВИА им. Н. Е. Жуковского, 1985.
 10. Бусыгин Б. С. Инструментарий геоинформационных систем :  справочное пособие / Б. С. Бусыгин. И. Н. Гаркуша. – К. : ИРГ "ВБ" 2000. – 172 с.
 11. Кухарчук В. В. Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей / В. В. Кухарчук, О. Г. Ігнатенко, Р. Р. Обертюх. – Вінниця : ВДТУ, 2000. – 55 с.
 12. Приваленко В. ГИС при эколого-геохимическом мониторинге г. Ростова-на-Дону / В. Приваленко // АrcReview. Современные геоинформационные технологии. – 2004. – № 4 (31). – С. 6–7.
 13. Видання. Основні види та визначення: ДСТУ 3017–95. – Введ. 23.05.95. – К. : Держстандарт України, 1995. – 45 с.
 14. Вознюк С. Т. Основи научных исследований. Гидромелиорация / С. Т. Вознюк, С. М. Гончаров, С. М. Ковалев. – К. : Высшая шк., 1985. – 191 с.
 15. Володарский Е. Т. Планирование и организация измерительного зксперимента / Е. Т. Володарский, Б. Н. Малиновский, Ю. М. Туз. – К. : Высшая школа, 1987. – 157 с.
 16. Геоинформационная система "КАРТА 2000" ("Панорама 7.x" 1991—2004) [ руководство пользователя ("Марциісіс") ] / под ред. О. В. Беленкова. – РФ, Ногинск : КБ Панорама, 2004. – 112 с.
 17. Говорухин В. Компьютер в математическом исследовании : учебный курс  / В. Говорухин, В. Цибулин. – СПб. : Питер, 2001. – 624 с.
 18. Гофманн-Велленгоф Б. Глобальна система визначення місцеположення (ОР8). Теорія і практика / Б. Гофманн-Велленгоф, Г. Ліхтенеггер, Д. Коллінз; пер. з англ. під ред. Я. С. Яцківа. – К. : Наук. думка, 1995.
 19. Грушко И. М. Основы научных исследований / И. М. Грушко,    В. М. Сиденко. – 3-є изд., перераб. и доп. – Харьков : Высшая школа, 1983. – 224 с.
 20. Гультяїв А. К. Мatlab 5.3. Имитацинное моделирование в среде Windows: практическое пособие / А. К. Гультяeв. – СПб. : Корона-принт, 2001. – 400 с.
 21. Джонсон И. Статистика и планирование зксперимента в технике и науке / И. Джонсон, Ф. Лион. – М.: Мир, 1980. – 180 с.
 22. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: Структура і правила оформлення: ДСТУ 3008-95. Введ. 23.02.95. – К. : Держстандарт України, 1995.– 38 с.
 23. Дьяконов В. П. МathСАD 7.0 в математике. физике и в Іntеrnеt В. II. Дьяконов, И. В. Абраменкова. – М. : Нолидж, 1999. – 352 с.
 24. Дьяконов В. П. МАТLАВ. Анализ, идентификация и моделирование систем / В. II. Дьяконов, В. В. Круглов. – СПб. : Потер, 2002. – 448 с.
 25. Егоров А. Е. Исследование устройств и систем автоматики методом планирования эксперимента / А. Е. Егоров. – Харьков : Высшая школа, 1986. –153 с.
 26. Злобін Ю. А. Основи екології / Ю. А. Злобін. – К.: Лібра, 1998. – 248 с.
 27. Иванов В. С. Основы математической статистики / В. С. Иванов. – М. : ФИС. 1990. – 176 с.
 28. Капица П. Л. Эксперимент, теория, практика / П. Л. Капица. – М. : Наука, 1977. – 420 с.
 29. Клименко М. О. Моніторинг довкілля : підручник / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Н. М. Возшок. – К. : Академія, 2006. – 360 с.
 30. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – 5-те вид. – К. : Професіонал, 2008. – 240 с.
 31. Комп'ютеризовані регіональні системи державного моніторингу поверхневих вод: моделі, алгоритми, програми : монографія  / під ред. В. Б. Мокіна. – Вінниця : УНІВЕРСУМ- Вінниця, 2005. – 315 с.
 32. Комп'ютерна програма тривимірної візуалізації параметрів річкової мережі по її геоінформаційній моделі ("NetGL") / В. Б. Мокін, О. В. Давиденко, А. І. Катасонов // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 13002. – К. : Державний департамент інтелектуальної власності України. – Дата реєстрації: 11.05.2005.
 33. Комп'ютеризовані регіональні системи державного моніторингу поверхневих вод : моделі, алгоритми, програми :  монографія / під ред. В. Б. Мокіна. – Вінниця : УНІВЕРСУМ- Вінниия, 2005. – 315 с.
 34. Кринецкий Й. Й. Основы научных исследований: учебн. пособие для вузов  / Й. Й. Кринецкий. – К. : Высшая школа, 1981. – 282 с.
 35. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. / О. В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2006. – 206с.
 36. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация : Методика написания, правила оформления и порядок защиты : практ. пособие для студ.-магистрантов  / Ф. А. Кузин. – М. : Ось-89, 1997. – 304 с.
 37. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко. В. К. Удалова. – К. : Вікар, 2003. – 328 с.
 38. Лудченко А. А. Основы научных исследований : учеб. пособие  / А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Примак ; под ред.А. Лудченко. – К.: Знання, КОО, 2000. – 114 с.
 39. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / В. Д. Романенко, В. М. Жулинський, О. П. Оксіюк та ін. – К.: СИМВОЛ-Т, 1998. – 28 с.
 40. Методика картографування екологічного стану поверхневих вод України за якістю води /  Л. Г. Руденко, В. П. Разов, М. Жукинський та ін. – К. : СИМВОЛ-Т, 1998. – 48 с.
 41. Методические рекомендации по применению методов математической статистики для обработки данных зксперимента для студ. спец. 0606 /  Р. Н. Кветный и др. – Винница: ВПИ, 1988. – 52 с.
 42. Метрологія та вимірювальна техніка: навч. посіб. / В. В. Кухарчук, В. Ю. Кучерук,    В. П. Долгополов, Л. В. Грумінська. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 252 с.
 43. Метрологія. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1994. – 68 с.
 44. Мокін В. Б. Математичні моделі для контролю та управління якістю річкових вод : монографія / В. Б. Мокін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 174 с.
 45. Мокін В. Б. Математичні моделі та програми для оцінювання якості річкових вод : монографія / В. Б. Мокін, Б. І. Мокін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2000. – 152 с.
 46. Мокін В. Б. Нова геоінформаційна технологія відображення кількісних та якісних параметрів річкових систем за допомогою технології ОрепGL / Мокін В. Б., Давиденко О. В. // Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти – 2003 : з6. наук. пр. МНПК. – 2004. – С. 36.
 47. Моніторинг довкілля : підручник (скорочений варіант) / В. М. Боголюбов, М. О. Клименко, В. Б. Мокін та ін. ; под ред. В. М. Боголюбова. – К. : НУБіПУ, 2010. – 162 с.
 48. Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту / І. В. Мороз. – К., 1997. – 56 с.
 49. Смирнов Н. В. Курс теории вероятностей и математической статистики / Н. В. Смирнов, И. В. Дунин-Барковский. – М. : Наука, 1969. – 512 с.
 50. Организация и планирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. – Свердловск : изд-во Урал. ун-та, 1989. – 123 с.
 51. Основы научных исследований : учебник для техн. вузов / В. Й. Крутов, И. М. Грушко и др. – М.: Высшая школа, 1989. – 232 с.
 52. Петрук В. Г. Основи науково-дослідної роботи : навч. посіб. / В. Г. Петрук, Є. Т. Володарський, В. Б. Мокін ; під ред. В. Г. Петрука. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 144 с.
 53. Петрук В. Г. Спектрофотометрія світлорозсіювальних середовищ (теорія і практика оптичного вимірювального контролю): монографія / В. Г. Петрук. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2000. – 207 с.
 54. Пилипчук М. І. Основи наукових досліджень : підручник / М. I. Пилипчук, А. С. Григор'єв, В. В. Шостак. – К. : Знання, 2007. – 207 с.
 55. Половинний А. И. Основи инженерного творчества : учебн. пособие для студентов вузов  / А. Й. Половинний. – М. : Машиностроение, 1988. – 209 с.
 56. Применение навигационннх приемников СР5 для построения цифровых карт и планов лесных ресурсов // Геопрофи. – 2003. – № 5. – С. 7–8.
 57. Ратушняк Г. С. Топографія з основами картографії :  навч. посіб. / Г. С. Ратушняк. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. – 179 с.
 58. Розанов Б. Е. Основи учения об окружающей среде /  Б. Г. Розанов. – М.: МГУ, 1984. – 369 с.
 59. Розробка і впровадження геоінформаційної системи із базою даних про розташування та стан складів ХЗЗР, агрохімікатів та місць видалення відходів : звіт про НДР / В. Б. Мокін, М. П. Боцула та ін. / ВНТУ. – 2801; № ДР 0105Ш02724. – Інв. № 0205Ш02730. – К., 2005. – 139 с.
 60. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В. І. Романчиков. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.
 61. Смоляков С. А. Устойчивые методы оценивания / С. А. Смоляков, Б. II. Титаренко. – М. : Статистика, 1980. – 208 с.
 62. Светличный А. А. Географические информационные системы : технология и приложения / А. А. Светличный, В. Н. Андерсон, С. В. Плотницкий. – Одесса : Астропринт, 1997. – 196 с.
 63. Сиденко В. Н. Основи научных исследований / В. Н. Сиденко,    И. М. Грушко. – Харьков : Высшая школа, 1978. – 197 с.
 64. Система підтримки прийняття управлінських рішень керівниками водогосподарських організацій для басейну річки Сіверський Донець з використанням геоінформаційних технологій : метод. посіб. / В. Б. Мокін,    Б. І. Мокін, М. Я. Бабич, В. С. Антоненко та ін.; під ред. В. Б. Мокіна. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 352 с.
 65. Сучасні екологічно чисті технології знезараження непридатних пестицидів : монографія / під ред. д.т.н., проф. Петрука В. Г. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2003. – 254 с.
 66. Тимошенко Г. М. Теория инженерного зксперимента :  учеб. пособие / Г. М. Тимошенко, И. Ф. Зима. – К.: УМКВО, 1991. – 155 с.
 67. Фещенко В. П. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / В. П. Фещенко. – Житомир : Друк, 2006. – 224 с.
 68. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій : навч. посіб. / А. С. Філіпенко. – К. : Академвидав, 2005. – 208 с.
 69. ІІІейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 5-е вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 307 с.
 70. Шитиков В. К. Количественная гидроэкология : методы системной идентификации / В. К. Шитиков, Г. С. Розенберг, Т. Д. Зинченко. – Тольятти : ИЗВБ РАН, 2003. – 463 с.
 71. Экологические проблемы: что происходит, кто виноват и что делать? : учебное пособие / под ред. В. И. Данилова-Данильяна. – М. : МНЗПУ, 1997. – 332 с.
 72. Экология : учебник для технических вузов / Л. И. Цветкова, М. Н. Алексеев и др. – М. : Химиздат, 1999. – 488 с.
 73. Электронный Гризли // AreReview. Современные геоинформационные технологии. – 2004. – № 4 (31). – С. 15.


Клименко М. О., Пилипенко Ю. В., Мороз О. С.

Екологія міських систем : підручник / М. О. Клименко, Ю. В. Пилипенко, О. С. Мороз

. – Херсон: Олді-плюс, 2010. – 294 с.

Підручник містить поняття ландшафтно-екологічної основи міста, під яким розуміють історичні відомості про появу перших міст та пов'язують це з ландшафтом території. Наведено аналіз техногенних факторів та моделювання міського простору, практикум з екології місь­ких систем, приклади тестової програми, список рекомендованої літера­тури.

Підручник може бути корисним при вивченні дисципліни в умо­вах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами за напрямом підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.


Краснов В. П., Шелест 3. М., Давидова І. В.

Фітоекологія з основами лісівництва : навч. посіб. студентів вищих навчальних закладів / В. П. Краснов, 3. М. Шелест,    І. В. Давидова. – Херсон : ОДДІ-ПЛЮС, 2014. – 478 с.

В навчальному посібнику викладено теоретичні основи фітоекології, охарактеризовано основні екологічні фактори, що впливають на розвиток рослин, надано поняття про рослини та рослинні угруповання, висвітлено загальні аспекти геоботанічного районування України та світу.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів з напряму підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” та споріднених спеціальностей.


Гудков І. М., Гайченко В. А., Кашпаров В.О. та інші.

Радіоекологія : навч. посіб. / за ред. академіка НААН України І. М. Гудкова. – 2-ге доп. – Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2013. – 468 с.

I8ВN 978-966-289-000-6

Викладено основні положення сучасної радіоекології. Наведено відомості про історію розвитку науки, джерела радіоактивних речовин та іонізуючих випромінювань на Землі, особливості дозиметрії і радіометрії і радіоекології. Особливу увагу приділено питанням міграції радіонуклідів і об'єктам навколишнього середовища та дії їх іонізуючих випромінювань на екосистеми. Розглянуто концепцію радіоємності екосистем. Наведено дані про особливості ведення окремих галузей виробництва на забруднених радіонуклідами територіях.

Для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

 

Моніторинг довкілля: підручник / В. М. Боголюбов, М. О. Клименко, В. Б. Мокін та ін.; за ред. В. М. Боголюбова і Т. А. Сафранова. – Херсон : Грінь Д.С., 2013. – 530 с.

У підручнику ґрунтовно викладені теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описані особливості організації різних рівнів системи моніторингу довкілля, а також розглянуто сучасні методи і засоби моніторингових досліджень. Висвітлені методичні основи організації спостережень та проведення аналізу забруднення атмосфери, поверхневих, підземних га морських вод, ґрунтового покриву та геологічного середовища. Вперше наведена характеристика таких видів моніторингу як соціально-екологічний, еколого-гігієнічний та ін. Авторами зроблена спроба детальної класифікації різновидів моніторингу довкілля. Вперше велика увага приділена застосуванню в системі екологічного моніторингу дистанційних методів зондування Землі та геоіиформаційних систем і технологій, а також основам екологічного картографування.

Розрахований на студентів екологічних, технічних та інших спеціальностей ВНЗ України, а також на широке коло читачів.