МОНОГРАФІЇ

Смолярчук М. В., Сохнич А. Я. Оцінка критеріїв використання і охорони земельних ресурсів : монографія / М.В.Смолярчук, А. Я. Сохнич. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 216 с.

У монографії поглиблено науково-методологічні основи і розроблено практичні способи оптимізації використання земельних ресурсів у ринкових умовах на основі використання методів математичного програмування. Розроблено ефективну базову модель адаптивного землекористування на основі на основі використання алгоритмів нечітких множин для визначення матриць обмежувальних параметрів. Удосконалено понятійно-термінологічний апарат, зокрема уточнено сутність поняття «управління земельними ресурсами» методичні підходи при територіальному розміщенні об’єктів рекреації та запропоновано систему критеріїв нечіткого моделювання, враховуючи експертні оцінки; методичні підходи оптимізації структури землекористування сільськогосподарського підприємства на засадах використання ефективних математичних моделей, зокрема алгоритмів нечіткої логіки ; рекомендації щодо оцінки екологічної стійкості ландшафтів під впливом лісових угідь, виконуючи екологічні вимоги в процесі землеустрою території. Розвинуто методичні підходи щодо використання та охорони земельних ресурсів в умовах ринкової економіки. Набули подальшого розвитку методичні підходи щодо використання  екологічного імперативу в процесі оптимізації використання  та охорони земельних ресурсів при розміщенні об’єктів інфраструктури та виробництві  сільськогосподарської продукції.

Для наукових працівників, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних закладів освіти та фахівців земельних органів. 


Сохнич А. Я. Деструктивні тенденції в освіті та науці України / А. Я. Сохнич. – Львів : Арал, 2013. – 42 с.

В публікації подається аналіз стану і розвитку інтеграції України до Європейського освітнього і наукового простору. Визначаються основні шляхи цього процесу на перспективу. Реформи в освіті, які відбуваються в різних країнах, обумовлюються об’єктивними вимогами розвитку економіки, науки і техніки. Особлива увага звернена на рівень наукової думки в сучасних реаліях.

Для наукових  працівників, аспірантів, магістрантів, студентів вищих учбових закладів освіти та фахівців державних органів науки і освіти.

 

Сохнич А. Я. Наукова доктрина розвитку цінової політики на землю в Україні. – Львів : Арал, 2013. – 40 с.

В публікації подані методологічні засади розвитку цінової політики на землю в Україні. Розкриваються особливості врахування зміни вартості земельних ресурсів у процесі економічного проектування. Аналізується динаміка зміни ціни на землю в умовах дії правил Світової організації торгівлі.

Для наукових працівників, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних закладів освіти та фахівців державних органів управління економікою.

 

 Сохнич А. Я. Нова концепція екологічного балансу планети Земля / А. Я. Сохнич. – Львів : Арал, 2013. – 10 с.

В публікації розглянуто принципово новий підхід для розрахунку екологічного балансу планети, що дозволяє оцінити загальний вклад кожної складової у створенні планетарного парникового ефекту.

Для наукових працівників, аспірантів, магістрантів, студентів вищих закладів освіти та фахівців державних екологічних органів.

 


Черевко Г. В., Дудич Г. М. Удосконалення земельних відносин як чинник ефективності функціонування сільського сподарських підприємств : монографія / Г. В. Черевко, Г. М. Дудич. – Львів : Сполом, 2013. – 212 с.

Викладено  основні теоретичні, методичні та практичні результати дослідження шляхів розв’язання проблеми удосконалення земельних відносин як важливого чинника підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств.

Для науковців, студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих аграрних закладів.

 

Липчук В. В. Підприємництво в розвитку інтегрованого сільського господарства сільських територій : монографія / В. В. Липчук, Н. В. Липчук, О. Г. Солтис. – Львів : Сполом, 2013. – 310 с.

Розкрито широкий спектр проблем розвитку підприємництва в сільському господарстві і на сільських територіях. Особлива увага звертається на активізацію підприємництва з врахуванням потреби в інтегрованому розвитку сільського господарства і села. Широко висвітлено європейський досвід щодо активізації підприємницької діяльності на селі в контексті нових стратегічних орієнтирів Європейського Союзу та можливостей імплементації його у вітчизняну економіку.

Для широкого кола науковців, студентів і викладачів навчальних закладів аграрного спрямування, працівників органів місцевого самоврядування, а також читачів, які цікавляться проблемами аграрної економіки.

Ступень М. Г., Бочко О. І. Управління земельними відносинами: шляхи вдосконалення та механізм реалізації : монографія / М. Г. Ступень, О. І. Бочко. – Львів, 2012. – 176 с.

У монографії обгрунтовано теоретичні засади управління земельними відносинами, розкрито основні аспекти власності на землю та особливості щодо управління, досліджено методологічне забезпечення еколого-економічного управління земельними відносинами.

Вдосконалено шляхи еколого-економічного управління земельними відносинами за рахунок поглиблення концептуальних засад еколого-економічного управління земельними відносинами, обґрунтовано організаційно-еканомічні заходи поліпшення стану земельних ресурсів, виявлено пріоритетні напрями інноваційно-інвестиційного забезпечення механізму еколого-еканомічного управління земельними відносинами.

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ТА ПІДРУЧНИКИ З ГРИФОМ МОН

Богіра М. С. Автоматизація землевпорядного проектування : навч. посіб. / М. С. Богіра, Н. Є. Стойко, Л. В. Ткачук. – Львів : Українські технології, 2012. – 296 с.

У посібнику висвітлено теоретичні, методологічні, методичні та прикладні положення створення систем автоматизованого проектування в галузі землеустрою. Досліджено застосування геоінформаційних  та земельно-інформаційних систем у землевпорядному проектуванні. Розкрито прикладні аспекти побудови графічних зображень в автоматизованому режимі та формування цифрової моделі землекористування на базі системи AutoCAD.

Для фахівців у сфері землеустрою,представників управлінських органів, а також наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів, які навчаються за напрямом "Геодезія, картографія та землеустрій" та за спеціальністю "землевпорядкування та кадастр" а також всіх зацікавлених у даному питанні осіб.

 

 Возняк Р. П. Земельне право. Практикум : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / Р. П. Возняк, Ю. Е. Губені, М. Г. Ступень,

О. І. Зварич – Львів : Ліга-Прес, 2012. – 220 с.

В навчальному посібнику розглянуто систему самостійної та індивідуальної роботи студента при вивченні дисципліни "Земельне право". Висвітлені питання на які необхідно звернути увагу при самостійній роботі з опрацювання лекційного матеріалу та підготовки до практичних занять. Індивідуальна робота передбачає рішення задач, які пропонуються студенту. Розкрито особливості написання рефератів та проведення наукової студентської роботи з дисципліни "Земельне право", наведено тестові завдання для підсумкового модульного контролю, охарактеризовано систему оцінювання знань студентів.

Навчальний посібник передбачено для студентів денної форми навчання землевпорядного факультету напрямку підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій"

 

Ступень М. Г. Організація і управління землевпорядним виробництвом : підручник / М. Г. Ступень, Г. Б. Нестеренко, Т. Є. Зінченко, Н. М. Ступень. – Львів : Ліга-Прес, 2011. – 308 с.

У підручнику викладено теоретичні основи організації і управління землевпорядним виробництвом, розкрито її складові частини та особливості ведення.

Для студентів землевпорядних факультетів навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, наукових співпрацівників, аспірантів, здобувачів, працівників стаціонарної служби Державної агенції земельних ресурсів України, проектних і науково-дослідних інститутів землеустрою.