До уваги викладачів, аспірантів, студентів факультету агротехнологій та екології бібліографічний огляд на тему: «Екологія. Людина. Суспільство»

Під екологією ми розуміємо

науку про зв’язки організмів

з навколишнім середовищем,

куди ми зараховуємо в широкому розумінні

всі умови існування

Ернест Геккель

Освітній рівень суспільства в період формування основних засад сталого розвитку повинен зростати завдяки якості освіти, що є основною метою та пріоритетом в контексті розвитку громадянського суспільства.

За методикою ООН у порівнянні соціального і екологічного рівнів різних країн, індекс освіченості є одним з основних показників інтегрованого розвитку людства.

Людина є складною, самоорганізованою, саморегульованою системою, функціонування якої значною мірою залежить від її взаємодії із зовнішнім середовищем.

Водночас людина є елементом екосистеми-сукупності (єдиного комплексу) організмів і умов їх існування, неживих компонентів довкілля (атмосфера, ґрунтовий покрив, водойми), що перебувають у взаємозв'язках і взаємодії, внаслідок яких відбувається біотичний кругообіг (обмін) речовин та енергії.

Наукова дисципліна екологія людини поєднала напрацювання дослідників минулого і сьогодення. Нині вчені говорять про розвиток екологічного мислення, пов'язуючи це явище з загрозою всесвітньої екологічної катастрофи.

Значущою віхою у становленні знань про екологію людини стало утвердження у філософській думці антропоцентризму – філософського принципу, згідно з яким людина є центром Всесвіту, найвищою метою всього, що відбувається у світі. Він зафіксував переорієнтацію уваги мислителів на проблеми людини, зокрема на гармонізацію взаємодії в соціумі і в світі природи.

Кожна галузь сучасних фундаментальних, гуманітарних і прикладних наук певною мірою пов'язана з проблематикою взаємодії людини і навколишнього середовища. Це свідчить, що екологія людини є основним, стрижневим напрямом екологічних досліджень, підтверджує антропоцентричну модель сучасного світу.

 20.1я73

І 62

Інженерна екологія: навч. посіб. / В. В. Снітинський, О. Т. Мазурак, М. А. Саницький, А. В. Мазурак. – Львів, 2010. – 375 с.

Посібник присвячений актуальним проблемам сучасності – джерелам і рівням антропогенного забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери. Розглянуто характеристики інженерно-технічних засобів для захисту довкілля від виробничих викидів та скидів, фізичних забруднень. Розкрито проблеми поводження з відходами, впровадження низки інноваційних проектів, розробки конкретних напрямів

 20.1я73

Е-56

Екологія та збалансоване природокористування : навч. посіб. /

М. С. Мальований, Г. З. Леськів. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 314 с.

 65/9(4Укр)28я73

Ш-95

Екологічні основи збалансованого природокористування : навч. посіб. / В. В. Снітинський, І. А. Шувар, В. В. Бальковський . – Львів-Чернівці : Книги – ХХІ, 2011. – 760 с.

Обґрунтована концепція функціональної адаптації деревних росли у мінливих екотопах природного й антропізованого довкілля. Запропонований комплекс методів оцінювання трансформованості середовища. Досліджені морфо-фізіологічні й біохімічні реакції асиміляційного апарату деревних видів на умови вегетації. Детально описаний оригінальний методичний підхід до вивчення рівнів функціональної адаптації й адаптаційного потенціалу аборигенних та інтродукованих деревних порід у нових умовах росту й розвитку, попередньо апробований багаторічними дослідженнями. Запропонований диференційований асортимент декоративних рослин для різних за якістю умов їх культивування у Західній Україні та в зеленій зоні Львова.

Монографія підготовлена для науковців, буде корисною у навчальному процесі у сфері екології й охорони довкілля, а також у практичному декоративному садівництві й фітомеліорації.

28.072.52

З-23

Залізо в організмі людини і тварин (біохімічні, імунологічні та екологічні аспекти) / В. В. Снітинський, Г. Л. Антоняк, Л. І. Сологуб, Н. О. Бабич. – Львів, 2006. – 310 с., іл.

У монографії узагальнені нові дані і результати досліджень авторів щодо ролі заліза в організмі людини і тварин. Проаналізовані механізми абсорбції й транспорту заліза та використання цього елемента в процесах синтезу гемопротеїнів та інших залізовмісних білків. Розглядається регуляція обміну заліза за участю ендогенних та екзогенних чинників. Описано регуляторний вплив заліза на функціональну активність клітин, органів і систем та його порушення. Аналізується біохімічна, імунологічна та екологічна роль заліза.

45.28

Е 457

Екологія тварин : навч. посіб. / В. А. Гайченко, Й. В. Царик. – Херсон : Олді-плс, Київ : Ліра-К, 2012. – 232 с.

20.1я73

Г-56

Теорія систем і системний аналіз в екології : навч. посіб. / П. С. Гнатів,
П. Р. Хірівський. – Львів : Камула, 2010. – 204 с.

20.1я73

Г-56

Функціональна діагностика в дендроекології : наук. моногр. / П. С. Гнатів. – Львів, Камула. – 2014. – 336 с.

Обґрунтована концепція функціональної адаптації деревних рослин у мінливих екотопах природного й антропізованого довкілля. Запропонований комплекс методів оцінювання трансформованості середовища. Досліджені морфо-фізіологічні й біохімічні реакції асиміляційного апарату деревних видів на умови вегетації. Детально описаний оригінальний методичний підхід до вивчення рівнів функціональної адаптації й адаптаційного потенціалу або­ригенних та інтродукованих деревних порід у нових умовах росту й розвитку, попередньо апробований багаторічними дослідженнями. Запропонований диференційований асортимент декоративних рослин для різних за якістю умов їх культивування у Західній Україні та в зеленій зоні Львова.

Монографія підготовлена для науковців, буде корисною у навчальному процесі у сфері екології й охорони довкілля, а також у практичному декоративному садівництві й фітомеліорації.

40.38

Т 66

Третяк А.М. Стандартизація та нормування у сфері екології землекористування : навч. посіб. / А. М. Третяк, В. М. Другак. – Херсон ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 256 с.

20.1я73

С-56

Загальна екологія : навч. посіб./ Л. І. Соломенко, В. М. Боголюбов. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 294 с.

У посібнику розглянуто найважливіші теоретичні питання і розділи з курсу дисципліни «Загальна екологія»: аутекологія, демекологія, синекологія, основи біосферології та елементи прикладної екології. Вміщено практичні заняття та короткий термінологічний словник, які сприятимуть глибшому осмисленню теоретичного матеріалу, виробленню навичок його практичного застосування.

Буде корисним для студентів, що навчаються за екологічними, біологічними та лісотехнічними спеціальностями, а також аспірантів, викладачів і всіх, небайдужих до актуальних питань екології.

28.9 З-23

Залеський І.І. , Клименко М.О. Екологія людини: підручник. –  К.: ВЦ «Академія», 2005. - 288 с.

Пропонуємо вашій увазі підручник І. Залеського і М. Клименка «Екологія людини». У підручнику в певній послідовності розглянуто еволюцію і життєдіяльність людини як біосоціальної істоти, збереження її цілісності у сучасних соціоекономічних умовах. Розглянуті питання забруднення навколишнього природного середовища та здоров’я людини.

Смисловим ядром видання є розкриття сутності екології людини як науки, що досліджує взаємовпливи довкілля і людини, адаптацію її до стресогенних чинників, екологічні проблеми духовних цінностей та щодо гармонійного розвитку і збереження генофонду людини, розглянуті питання екологічної моральності, культури та психології особистості. Розглянуті природні і соціально-екологічні фактори, що впливають на безпечне існування людини.

Підручник містить тести, глосарій, що сприяє глибшому осмисленню викладеного матеріалу.

Адресований студентам, аспірантам, що вивчають екологію, викладачам і фахівцям різних галузей науки.

20.1я73

Г-56

Природні ресурси України : навч. посіб. / П. С. Гнатів, П. Р. Хірівський, О. Д. Зинюк, Ю. Я. Корінець, Н. Є. Панас. – Львів : Камула, 2012. – 216 с.

Навчальний посібник «Природні ресурси України». У цьому посібнику подані основні складові природних ресурсів України – природні умови, геологічні, біотичні, ґрунтові, водні та рекреаційні ресурси, а також людський потенціал країни. Висвітлені історичні віхи генезису природного довкілля і ресурсів, сучасні ознаки і напрями їх антропотрансформації. Викладені найвагоміші принципи невиснажливого використання ресурсного потенціалу, збереження природного середовища та дієві заходи охорони природних багатств України.

Навчальний посібник підготовлений для студентів ОКР «магістр» спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища».

28.081

М 77

Моніторинг довкілля : підручник / В. М. Боголюбов, М. О. Клименко, В. Б. Мокін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 232 с.

У підручнику «Моніторинг довкілля» висвітлені загальні уявлення про методичні основи організації спостережень та проведення аналізу забруднення атмосфери, поверхневих, підземних та морських вод, ґрунтового покриву та геологічного середовища. В 4-х розділах підручника викладено теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описано особливості організації різних рівнів системи моніторингу довкілля.

Розрахований на студентів екологічних, гідрометеорологічних, технічних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів України, а також на широке коло читачів, які бажають розширити свої знання у галузі моніторингу довкілля.Землеробство – стародавня і дуже складна сфера людської діяльності, що виникла і сформувалась протягом тисячоліть. З'явлення землеробства було величезною подією в розвитку цивілізації. У системі агрономічних наук землеробству належить важлива роль. Це галузь знань, яка зв'язує природничі дисципліни з агрономічними.

Основним завданням землеробства як галузі виробництва є постійне підвищення родючості ґрунту, забезпечення неухильного зростання виробництва екологічно чистої продукції рільництва на базі вдосконалення структури посівних площ, впровадження науково-обґрунтованих сівозмін, високопродуктивних сортів і гібридів сільськогосподарських культур, а також ефективного використання сучасних технічних засобів, добрив, меліорації та інших агротехнічних заходів.

41.4

Е 40

Екологічні проблеми землеробства : підручник /В. П. Гудзь. – Житомир : Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2010. – 708 с.

У підручнику «Екологічні проблеми землеробства» викладені історія розвитку, наукові основи екологічного землеробства та його закони. Подані основні складові біологічних показників родючості і окультурення ґрунту: ґрунтова біота, фітосанітарний стан, агрофізичні властивості, агрохімічні показники, а також висвітлено основні причини екологічної незбалансованості землеробства. Висвітлена проблема прогнозування її в сівозміні. Розкритий вплив бур’янів на умови росту і розвитку культурних рослин в полях сівозміни, комплекс заходів їх захисту, а також екологічні проблеми застосування пестицидів у сільському господарстві. Розкриті особливості формування раціональної структури землекористування в Україні та її екологічна оцінка. Викладена роль проміжних посівів у розв’язанні проблем землеробства. Екологічно обґрунтовані заходи та системи механічного обробітку ґрунту, а також їх роль у захисті від ерозії і дефляції.

Розглянуті питання екологізації стосовно природно-кліматичних зон України.

Представлені основи екологічного моніторингу агроландшафтів та використання його результатів у практиці землеробства. Викладені методи аналізу екологічних факторів на продуктивність рослин.

Підручник рекомендований викладачам, аспірантам, бакалаврам та магістрам агробіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів і спеціалістів відповідного профілю.

Активна діяльність людського соціуму на землі спричинює різнобічні зміни в природному довкіллі. Промислова революція, що вибухнула від початку ХІХ століття супроводжується забрудненнями, яких раніше не було у природі, ні за кількісними, ні за якісними ознаками. У нашу добу до старих проблем зростання потужностей промисловості й транспорту додалися нові. З’явилися хімічні не природні, а виключно штучні рукотворні сполуки, елементи і радіоізотопи, до яких ні біотичні системи, ні сама людина ніяким чином адаптуватися не можуть. Упродовж останніх трьох-чотирьох десятиліть були синтезовані мільйони нових хімічних сполук, а щорічно промисловість виробляє декілька десятків тисяч видів нових речовин-ксенобіотиків. Виникла потреба вивчення їх поводження у довкіллі, необхідність оцінки їх з точки зору небезпеки для живих організмів, популяцій і біоценозів, цілісних екосистем.

Екологічна токсикологія – нова галузь науки про довкілля людини, що виникла в епоху суспільного усвідомлення необхідності формування чітких практичних знань щодо впливів екзотоксинів і ксенобіотиків на біосферу, коливання і зміни стану середовища в наземних і водних екосистемах під дією токсичних продуктів людської діяльності, а також способи уникнення негативних ефектів чужорідних для біоти і людини та непередбачуваних щодо своєї поведінки речовин.

Екологічна токсикологія – наука, яка безпосередньо пов’язана з екологією і токсикологією, належить до природних галузей, ґрунтується на використанні сучасних медико-біологічних знань, технологічних дисциплін, інших сфер, корисних для профілактики та протидії шкідливому впливу токсичних речовин на людину й екосистеми.

20.1я73

С-53

Екотоксикологія : навч. підручник / В. В. Снітинський. – Херсон : Олді-Плюс, 2011. – 330 с.

Пропонуємо вашій увазі навчальний підручник нашого ректора В. В. Снітинського «Екотоксикологія». В ньому подані основи екотоксикології, її понятійний апарат і загальні підходи, питання токсикокінетики і токсикодинаміки, екотоксикантів. Докладно висвітлені біогенні токсини, їхнє значена для живих організмів і функціональна роль у підтриманні стабільності природних екосистем, а також потреба збереження біорізноманіття, зокрема й отруйних видів. Викладені сучасні дані стосовно походження, поводження у довкіллі та небезпеки для людини техногенних екотоксикантів: хімічних елементів, отруйних сполук, стійких органічних забруднювачів, особливо шкідливих штучних хімічних канцерогенів.

Навчальний посібник підготовлений для екологів. Він буде корисним аспірантам, науковцям і фахівцям сфери моніторингу та керування екологічною якістю довкілля, а також в організації екобезпечного виробництва і природокористування.

Радіоекологія як наука: Історія та сучасні проблеми

40.1я73

Г 93

Радіоекологія : навч. посібник / І. М. Гудков, В. А. Гайченко, В. О. Кашпаров. – Вид. 2-ге доп. – Херсон : ОЛДІ ПЛЮС, 2013. – 468 с.

І радіобіологію, і екологію, які, так би мовити, породили радіоекологію, можна вважати порівняно молодими науками. Радіобіології разом з іншими радіологічними науками-радіофізикою та радіохімією у 2011 році виповнюється 116 років. Відлік у цьому випадку ведеться з дня відкриття німецьким фізиком Рентгеном у листопаді 1895 року високоенергетичних променів, що проходять через непроникні для видимих променів матеріали, і які він назвав Х-променями, котрі згодом були названі його ім’ям – рентгенівські промені.

В рамках нового напряму почали формуватися й окремі її розгалуження. Можна стверджувати, що саме в цей час зародилася сільськогосподарська радіоекологія, розвиток якої відбувався буквально паралельно розвитку загальної радіоекології. Адже найперші дослідження в галузі радіоекології були присвячені надходженню природних радіоактивних елементів з ґрунту саме в сільськогосподарські рослини.

У навчальному підручнику викладено основні положення сучасної радіоекології. Наведено відомості про історію розвитку науки, джерела радіоактивних речовин та іонізуючих випромінювань на Землі, особливості дозиметрії і радіометрії в радіоекології. Особливу увагу приділено питанням міграції радіонуклідів в об’єктах навколишнього середовища та дії їх іонізуючих випромінювань на екосистеми. Розглянуто концепцію радіоємності екосистем. Наведено дані про особливості ведення окремих галузей виробництва на забруднених радіонуклідами територіях.

Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Вперше в Україні досліджено сутність та поняття екології землекористування в умовах нових земельних відносин; розкрито концептуальні засади екологізації землекористування в Україні на сучасному етапі його розвитку та законодавчо-нормативні проблеми екологічних відносин прав власності та прав користування землею.

40.38

Т 66

Екологія землекористування: теоретико-методологічні основи формування та адміністрування : Монографія / А. М. Третяк. – Херсон : Грінь Д. С., 2012. – 440 с.

Розкрито методологічні засади формування сталого землекористування як основи його екологізації та методи та інструменти урахування екологічного чинника у земельній політиці. Висвітлено екологічні показники Європейської економічної комісії ООН для країн Східної Європи і Центральної Азії у сфері землекористування та міжнародний досвід оцінки шкоди, заподіяної земельним та іншим природним ресурсам. Досліджено тенденції розподілу використання земельних ресурсів за формами власності; господарським їх використанням; екологічною спрямованістю; здійснено оцінку тенденцій екологічної стабільності землекористування та оцінку агроекологічної придатності сільськогосподарських земель за методом ФAO. Обґрунтовано сучасні методи та інструменти державного адміністрування (регулювання) і оцінки ефективності проектів землеустрою та оцінки відшкодування збитків, заподіяних землям і ґрунтам; адміністрування екологічної регламентації та нормування використання і охорони земель.

Рекомендовано для науковців, аспірантів, студентів, працівників земельних, природоохоронних, сільськогосподарських органів управління, виконавчої влади та місцевого самоврядування.

65.290.-2

Г 773

Екологічний менеджмент та аудит : навч. посібник / Т. П. Галушкіна, Л. М. Грановська, Р. А. Кисельова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 456 с.

Дисципліну «Екологічний менеджмент та аудит» варто віднести до ключової домінанти сталого розвитку й одночасно до вищих пріоритетів промислової діяльності і підприємництва. Вона є загальноекономічною наукою, яка застосовує знання економічних та природничих дисциплін для обґрунтування найбільш ефективних управлінських рішень, направлених на подальший розвиток економіки та охорони навколишнього середовища шляхом запровадження еколого-збалансованої економічної політики.

Метою дисципліни є надання студентам теоретичних і практичних знань щодо прийняття управлінських рішень в системі забезпечення еколого-збалансованої діяльності господарських об'єктів на глобальному, державному, регіональному і галузевому рівнях.

Пропонований навчальний посібник «Екологічний менеджмент та аудит» відповідає робочій навчальній програмі з дисципліни «Екологічний менеджмент та аудит». В ньому увага приділяється теоретичним і практичним питанням з запровадження екологічного менеджменту та аудиту на підприємствах господарсько-виробничого комплексу України, а також проаналізоване контрольне запитання для перевірки знань та список рекомендованої літератури для кожної дисципліни.

Призначений для підготовки і перепідготовки фахівців екологічних і економічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІ–V рівнів акредитації, аспірантів, викладачів та державних службовців.

Нові надходження в бібліотеку ЛНАУ та здійснений тематичний огляд буде корисним і пізнавальним матеріалом для викладачів, які займаються агрономією, землеробством, рослинництвом, ґрунтознавством.