Згідно із Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Законом України «Про об’єднання громадян», Кодексом законів про працю України, законодавством про освіту та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, міжнародними договорами, угодами, конвенціями, згода на обов’язковість виконання яких надана Верховною Радою України та на основі «Статуту Профспілки працівників освіти і науки України» профспілки мають право:

 • представляти та захищати соціально-трудові права і законні інтереси членів профспілки;
 • сприяти зайнятості робітників;
 • заключати колективні договори та здійснювати контроль за їх виконанням;
 • приймати участь у врегулюванні колективних трудових спорів;
 • здійснювати профспілковий контроль за дотриманням законодавства про охорону праці;
 • приймати участь в колегіальних органах управління організації;
 • вільно розповсюджувати інформацію про свою діяльність;
 • проводити збори, мітинги, демонстрації, пікетування;
 • приймати участь в суспільно-політичному житті суспільства, в тому числі у виборчих компаніях.

   Член профспілки має право:

  • на захист профспілкою його соціально-трудових прав та інтересів;
  • користуватися пільгами, передбаченими для робітників колективним договором та угодами;
  • брати участь в діяльності профспілки, вносити пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази, спрямованої на підвищення рівня гарантій у сфері його соціально-трудових прав і інтересів;
  • на безкоштовні консультації та юридичну допомогу з питань, що відносяться до діяльності профспілки;
  • брати участь в розробці, обговоренні та прийнятті рішень, отримувати інформацію про діяльність Профспілки;
  • обирати і бути обраним делегатом на профспілкові конференції та з’їзди, у виборні профспілкові органи;
  • отримувати матеріальну допомогу з коштів Профспілки.

  * За активну участь у профспілковій діяльності члени Профспілки можуть бути нагороджені встановленими у Профспілці нагородами, а також бути представленими до нагородження державними та галузевими нагородами, почесними званнями.

  Член профспілки зобов’язаний:

  • виконувати Статут Профспілки, брати участь в діяльності Профспілки;
  • перебувати на обліку в первинній організації Профспілки за основним місцем роботи;
  • виконувати обов’язки, передбачені колективним договором, угодами;
  • сприяти зростанню авторитету Профспілки, не допускати дій, що наносять шкоду Профспілці;
  • особа, яка була виключена або добровільно пішла з Профспілки, втрачає право на захист Профспілкою, на користування його майном, пільгами.