14 травня 2015 року відбулося засідання вченої ради Львівського національного аграрного університету. Були розглянуті наступні питання: «Стан роботи і перспективи розвитку факультету будівництва та архітектури» та «Про стан роботи і перспективи розвитку Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти»

По першому питанню було заслухано доповідь декана факультету будівництва та архітектури в.о. професора А.В. Мазурака та інформацію голови комісії професора М.Г. Ступеня. У обговоренні виступили ректор ЛНАУ, академік НААНУ В.В. Снітинський, перший проректор ЛНАУ професор В.М. Боярчук, член вченої ради О.В. Качмар. Вчена рада відзначила, що за звітний період колектив факультету провів значну роботу з покращення якості професійно-практичної підготовки фахівців, удосконалення організаційно-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу, підвищення ефективності науково-дослідної роботи.

Ухвалу вченої ради ЛНАУ від 04.02.2014 року «Стан і перспективи розвитку факультету будівництва та архітектури» в основному виконано.

Разом з тим комісія виявила деякі упущення в науковій роботі працівників та студентів,  а також у налагоджені співпраці факультету з спорідненими факультетами закордонних ВНЗ для обміну студентами, стажування викладачів, проведення наукових конференцій, спільних досліджень, публікацій статей тощо.  Особливу увагу варто звернути на участь у програмі «Горизонт 2020» та міжнародних наукових та освітніх грантах.

Необхідно завершити роботу з імплементації Закону України «Про вищу освіту» у навчальний процес, зокрема  підготувати скореговані відповідно до закону «Про вищу освіту» електронні варіанти навчально-методичних комплексів дисциплін, передбачених навчальними планами, та розмістити їх на сайті університету.

Посилювати профорієнтаційну роботу, забезпечити безумовне виконання ліцензованого обсягу щодо набору студентів при  проведенні вступної кампанії 2015 року.

Вчена рада ухвалила в цілому роботу колективу факультету будівництва та архітектури за звітний період вважати задовільною.

По другому питанню було заслухано доповідь директора Інституту професора С.М. Онисько та голови комісії в.о. професора І.Б. Яціва. У обговоренні виступили ректор ЛНАУ, академік НААНУ В.В. Снітинський, начальник навчальної частини доцент О.Я. Микула. Вчена рада Львівського національного аграрного університету констатувала, що Навчально-науковий інститут заочної та післядипломної освіти загалом виконує покладені на нього функції на належному рівні. Інститут забезпечує надання освітніх послуг особам, котрі з певних причин не мають можливості здійснювати навчання на денній формі.

Комісія відзначила, що навчання студентів відбувається відповідно до вимог, передбачених нормативними документами. Керівництво інституту приділяє постійну увагу організації навчального процесу та належному його методичному забезпеченню, зміцненню навчальної дисципліни, організації проведення лабораторно-екзаменаційних сесій, підвищенню якості проведення занять, написання курсових та дипломних робіт тощо.

Разом з тим у процесі імплементації положень Закону України «Про вищу освіту» передбачені суттєві зміни в навчальних програмах студентів та робочих програмах окремих дисциплін. Вони повинні бути оперативно відображені в навчально-методичній літературі, документації ННІ ЗПО. Особливу увагу слід приділити удосконаленню підготовки студентів освітнього ступеня «Магістр», передбачаючи суттєве збільшення їх чисельності.

Слід розширювати перелік пропозиції послуг з підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців. Це вимагає удосконалення методичного забезпечення, професійної підготовки викладачів. Необхідно розробити концепцію розвитку Інституту на період до 2020 року, звернувши особливу увагу на підвищення якості навчання, особливо магістрантів, а також на розвиток дистанційних форм освіти.

Вчена рада ухвалила в цілому роботу Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти за звітний період вважати задовільною.

Вчена рада ЛНАУ розглянула також ряд різних питань щодо поточної діяльності університету.