Наказом МОН України від 11 липня 2017 р. (№ 996) спеціалізованій вченій раді К 36.814.04 у Львівському національному аграрному університеті надано право до 31 грудня 2019 року проводити захисти дисертацій за спеціальністю 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки). За звітний період першого циклу роботи спеціалізована вчена рада провела 12 засідань. На них проведено захисти шести кандидатських дисертацій.

Успішні захисти пройшли в аспірантів і здобувачів, якими керували В.В. Снітинський, С.О. Вовк, С.І. Веремеєнко, М.С. Мальований, О.Г. Малик і П.С. Гнатів. Спецрадою К 36.814.04 заслухано актуальні наукові розробки трьох молодих вчених ЛНАУ. Зокрема, великий резонанс у наукових колах, судячи за активністю надходження відгуків від неофіційних опонентів, спричинила робота Н. Я. Лопотич, що присвячена вивченню екоситуації у гірській частині Львівщини. Дисертація аргументує вихід гірських громад із економічної стагнації шляхом поліфункціонального використання специфіки карпатського природного довкілля для рекреації й туризму. Унікальна в Україні розробка оцінювання шкодочинності невикористаних залишків поліціклічних хлорорганічних пестицидів на колишніх складах отрутохімікатів, запропонована М.Я. Іванків, має вагоме значення для підвищення екобезпеки в агроландшафтах. Дисертація Т.В. Багдай розкрила фізіолого-біохімічні механізми реакції організму риб на потрапляння отрутохімікатів у водойми, а висновки роботи дозволяють використовувати окремі показники як індикативні стосовно якості водного середовища та рибопродукції. Дисертаційні роботи здобувачів І.С. Тимчука, Ж.С. Самчук, Л.М. Максішко присвячені різним проблемам безпеки сільського господарства для довкілля.