Шановні користувачі бібліотеки!

Вашій увазі пропонується анотована віртуальна виставка нових надходжень навчальної та наукової літератури, які надійшли до бібліотеки у ІІ-ІІІ кварталі 2013 року.


Ванін В.В. Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі АutoCAD : навч. посібник / В.В. Ванін, В.В. Перевертун, Т.М. Надкернична. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2013. – 336 с.

Книга, що пропонується – один із перших посібників з комп'ютерної графіки, написаний державною мовою, що відповідає програмі для вищих технічних навчальних закладів. Умовно книгу можна поділити на дві частини. У першій розглядаються засоби побудови об'єктів системи комп'ютерної інженерної графіки АutoCAD, їх редагування, нанесення розмірів та написів. Друга частина знайомить читача з тривимірним моделюванням. У ній розглянуто основні прийоми роботи з тривимірними моделями та отримання з тривимірних моделей зображення їх проекцій. До кожної частини наведені приклади та вправи, що полегшують сприйняття викладеного матеріалу та сприяють його кращому засвоєнню.


Ванін В.В. Оформлення конструкторської документації : навч. посібн. / В.В. Ванін,
А.В. Бліок, Г.О. Гнітецька. – 4-те вид., випр. і доп. – К. : Каравела, 2012. – 200 с.

Розглянуто основні правила оформлення конструкторської документації відповідно до вимог стандартів. Посібник містить необхідні відомості для оформлення робочих креслеників деталей, креслеників складаних одиниць та текстових документів.

Для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання, а також для слухачів факультетів підвищення кваліфікації вузів.
Електроніка і мікросхемотехніка : У 4-х т. Том 4. Книга 1. Силова електроніка : навч. посібник  / В.І. Сенько, М.В. Панасенко,
Є.В. Сенько, М.М. Юрченко, Л.І. Сенько,
В.В. Ясінський. / За ред. В.І. Сенька. – К. : Каравела, 2013. – 640 с.

У книзі 1 четвертого тому розглянуто некеровані та керовані випрямлячі однофазного та трифазного струму, згладжувальні фільтри, залежні інвертори, перетворювачі постійної напруги в постійну, автономні інвертори.

 
Електроніка і мікросхемотехніка : У 4-х т. Том 4. Книга 2. Силова електроніка : навч. посібник / В.І. Сенько, М.В. Панасенко,
Є.В. Сенько, М.М. Юрченко, Л.І. Сенько,
В.В. Ясінський. / За ред. В.І. Сенька. – К. : Каравела, 2013. – 316 с.

У книзі 2 розглянуто регулятори змінної напруги, перетворювачі частоти, компенсатори реактивної потужності та активні фільтри, джерела вторинного електроживлення електронної апаратури, системи керування напівпровідниковими перетворювачами, електромагнітна сумісність пристроїв силової електроніки.

 Метрологія та вимірювальна техніка : підручник  / Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець,  В.О. Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко / За ред. проф. Є.С. Поліщука. – 2-ге вид., доп. та переробл. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 544 с.

Викладено основи метрології як науки про вимірювання, принципи побудови засобів вимірювальної техніки та їх раціонального використання для вимірювань електричних та неелектричних величин.

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів фахових напрямів з системної інженерії, безпеки і технічного захисту інформації та спеціальностей електротехнічного спрямування. Буде корисним для студентів спеціальностей "Метрологія і вимірювальна техніка", "Метрологія, стандартизація та сертифікація" та інженерно-технічних працівників у галузі вимірювальної техніки.


Злобін Г.Г. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ : навч. посібн. / Г.Г. Злобін, Р.Є. Рикалюк. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2012. – 224 с.

У навчальному посібнику викладені історія розвитку комп’ютерної техніки, основи алгебри логіки, головна елементна база сучасних ПЕОМ. Розглянуто принципи роботи сучасних процесорів, запам’ятовуючих та периферійних пристроїв, систему шин, базову систему вводу-виводу. Подано інформацію про апаратне забезпечення ПЕОМ: відеосистему, дискову підсистему, обладнання для локальних та глобальних мереж та засоби Multimedia.
Сосков А.Г. Промислова електроніка: Теорія і практикум : підручник  / А.Г. Сосков, Ю.П. Колонтаєвський. / За ред. А.Г. Соскова.  – К. : Каравела, 2013. – 496 с.

Розглянуто принцип дії, характеристики, параметри та області застосування електронних напівпровідникових приладів; побудову та роботу пристроїв інформаційної електроніки: підсилювачів напруги змінного та постійного струмів, імпульсних і цифрових пристроїв, виконаних на основі дискретних елементів та інтегральних мікросхем; пристроїв енергетичної електроніки: вентильних ведених мережею та автономних перетворювачів; наведено методики розрахунку основних вузлів електронних пристроїв та відомості про новітні тенденції розвитку приладів і схемотехніки електроніки.Лукашевич М.П. Соціальна робота (теорія і практика) : підручник / М.П. Лукашевич,
Т.В. Семигіна. – К. : Каравела, 2011. – 368 с.

У підручнику розкрито сутність поняття "соціальна робота" як галузі науки, навчальної дисципліни та фахової діяльності. Розглянуто основні типи теорій та моделей соціальної роботи, еволюцію теорії та практики соціальної роботи в Україні та за кордоном. Практична соціальна робота викладена відповідно до особливостей різних груп клієнтів та завдань в роботі з ними.

Підручник розрахований на студентів та слухачів системи підготовки та перепідготовки фахівців за спеціальністю "Соціальна робота".

 


Економіка сільського господарства : навч. посібник / В.К. Збарський, В.І. Мацибора,
А.А. Чалий та ін. / За ред. В.К. Збарського і В.І. Мацибори. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Каравела, 2012. – 312 с.

У посібнику висвітлено основні закономірності інтенсивного розвитку сільського господарства та його галузей. Викладено економічні умови формування рентабельності та конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва. Обґрунтовано шляхи підвищення економічної ефективності сільськогосподарських галузей на основі інноваційно-інвестиційної діяльності.
Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика : навч. посібник. – 4-те вид., випр. і доп. – К. : Каравела, 2012. – 360 с.

У посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як «гроші», «валюта», «кредит», зміст основних теорій грошей, поняття про грошовий обіг, грошова маса, грошові потоки, грошовий ринок. Проаналізовано організацію грошово-кредитної та банківської систем України, функціонування основних кредитних, розрахункових і валютних відносин в умовах ринкової економіки.

Теоретичний матеріал доповнено задачами й прикладами їх розв’язання, а також тестовими питаннями до контролю знань студентів до кожної теми.

Посібник відповідає типові програмі навчальної дисципліни «Гроші та кредит» відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за напряімом «Економіка і підприємництво».


Маслак О.О. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібн. /  О.О. Маслак, В.Й. Жежуха. – К. : Каравела, 2011. –400 с.

У навчальному посібнику розглядається сутність та порядок здійснення обліку, аналізу та аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Висвітлено історичні етапи становлення системи обліку ІАS/ІFRS, порядок відображення в обліку експортних, реекспортних, імпортних, реімпортних, бартерних, лізингових, консигнаційних операцій, операцій з продажу та купівлі валюти, порядок визначення балансової вартості іноземної валюти. Докладно охарактеризовано технологію проведення аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств, етапи його здійснення, інформаційну базу дослідження, розрахунок основних показників. Окрім того, розглянуто основні положення з аудиту зовнішньоекономічної діяльності. Велика увага приділяється послідовності аналізу та оцінки фінансового стану суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.


Мацибора В.І. Економіка підприємства : навч. посібн. / В.І. Мацибора, В.К. Збарський,
Т.В. Мацибора. – 2-ге вид., перероб. й доп. – К. : Каравела, 2012.  – 320 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0305 - "Економіка і підприємництво". Викладено теоретичні, методичні та практичні питання функціонування економіки підприємства, обґрунтовано сучасний економічний механізм ефективного господарювання в умовах ринку та конкуренції. Висвітлено питання формування і використання ресурсів підприємства, його інноваційно-інвестиційної діяльності, визначення фінансово-економічних результатів та ефективності виробництва.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів економічних фахових спрямувань. Посібник може бути корисним для слухачів інститутів перенавчання та підвищення кваліфікації працівників підприємств, а також для аспірантів, викладачів та спеціалістів, які вирішують питання господарської діяльності підприємства.


Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: Практикум : навч. посібн. /
О.О. Маслак, В.Й. Жежуха, К.О. Дорошкевич,
В.В. Овчарук, М.М. Томич.  – К. : Каравела, 2011. –  280 с.

Навчальний посібник відповідає робочій програмі дисципліни «Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності». Він містить базові поняття до кожної теми, перелік контрольних запитань, тестові завдання, задачі, а також перелік рекомендованої літератури з відповідних тем навчальної дисципліни. Для кращого засвоєння матеріалу навчальний посібник містить лабораторні роботи.

Навчальний посібник рекомендується для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» фахового спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», аспірантів, викладачів, науковців, підприємців, менеджерів, економістів, фінансистів та інших фахівців, що цікавляться питаннями обліку, аналізу та аудиту зовнішньоекономічної діяльності.

 

Орехівський Г.А. Практикум з політекономії : навч. посібн. / Г.А. Орехівський, В.Г. Орехівський. – Вид. 2-ге, доп. – К. : Каравела, 2012. – 328 с.

Відповідно до модульно-рейтингової системи підготовки фахівців (ЕСТ8) даються методичні вказівки щодо самостійного вивчення сучасного курсу політичної економії. Кожна тема починається з ідейного резюме. Далі пропонуються домашні завдання, логічні вправи, задачі тестовий тренінг і кросворди. До всіх чотирьох модулів та дисципліни загалом наводяться контрольні пакети тестів для власної перевірка отриманих знань. В енциклопедично-довідковій формі коротко визначаються поширені економічні терміни, поняття, категорії і закони.
Регіональна економіка : навч. посібн. /
В.К. Збарський, В.І. Мацибора та ін. / За ред.
В.К. Збарського і В.І. Мацибори. – К. : Каравела, 2012. – 280 с.

У посібнику висвітлено теоретичні і практичні аспекти регіональної економіки, особливості розміщення і територіальної організації продуктивних сил. Охарактеризовано розвиток природно-ресурсного, соціально-трудового, виробничого і науково-технічного потенціалу економіки регіонів. Проаналізовано державну регіональну економічну політику та механізми її реалізації. Дано характеристику господарства великих економічних районів України та особливості регіонального розвитку, розкриваються тенденції і форми розвитку продуктивних сил регіонів та їхні зовнішні економічні зв'язки в умовах глобалізаційних процесів.


Рудий М.М. Мікроекономіка : навч. посібн. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2012. – 360 с.

У посібнику висвітлено основні закономірності функціонування економічної мікросистеми. Відповідно до типової програми з мікроекономіки у кожній темі розкриваються теоретичні проблеми дисципліни, підібрані питання для обговорення, тести, вправи.

Зміст посібника дає змогу добре сприймати викладений матеріал, використовувати його для самостійної роботи студентів, створює передумови для комп'ютеризації навчального процесу.Погорілко В.Ф. Правознавство : підручник / В.Ф. Погорілко, Г.А. Шпиталенко. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Караве­ла, 2013. – 592 с.

Відповідно до завдання навчальної дисципліни підручник сприятиме засвоєнню основних правових понять і категорій, теоретичних напрацювань з питань державотворення та функціонування системи права, дії механізму правового регулювання за такими галузями права як конституційне, адміністративне, фінансове, цивільне та цивільно-процесуальне, сімейне, господарське, трудове, житлове, екологічне, земельне, кримінальне та кримінально-процесуальне, право соціального захисту та охорони здоров'я, а також з основ правоохоронної діяльності та міжнародного права. До кожної теми наведені запитання для самостійної перевірки знань. Матеріал підручника викладено в доступній для сприйняття формі.


Пальчевський С.С. Педагогіка : навч. посіб. – 2-е вид. – К. : Каравела, 2012. – 496 с.

У посібнику викладено нормативний навчальний курс педагогіки. Загальні засади педагогіки, проблеми її становлення та розвитку, питання теорії навчання, виховання та управління загальноосвітнім навчальним закладом розглянуті з урахуванням синергетичних та акмеологічних підходів до формування особистості учня. Розгляд його як унікальної, нестабільної макросистеми зумовив певні переорієнтації автора в поглядах як на окремі елементи педагогічних систем, так і на характер їхнього поєднання. 

Yurіу Аlекsіеіеv. Нistory of Ukraine. – К. : Каравела, 2012. – 216 с.

Ця книга – спроба висвітлити політичні, соціально-економічні й культурні процеси в Україні в хронологічному порядку від стародавніх часів до сучасності. Посібник висуває на перший план головні віхи історії українського народу та ключові події його розвитку

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться історією України.

 
Приходько Ю.О. Практична психологія : Введення у професію : навч. посібник. – 3-тє вид. –  К. : Каравела, 2012. – 248 с.

У навчальному посібнику розкрито історію становлення практичної психології та сфери її застосування у наш час. Охарактеризовано зміст усіх видів психологічної допомоги: психологічної профілактики, психологічної діагностики, психологічного консультування, психологічної корекції, психологічної терапії. Особливу увагу приділено діяльності практичного психолога у сфері освіти.

 

 

 

 

 

Природничі науки

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". №740. Фізико-математичні науки [Текст] / за ред. П.І. Каленюка. - Львів : "Львівська політехніка", 2012. - 112 с. -  504315 : 24.00 грн.

Галяс В.Л. Біохімічний і біотехнологічний словник [Текст] / В. Л. Галяс,
А. Г. Колотницький. - Львів : Оріяна-Нова, 2006. - 468 с. - ISBN 5-8326-0154-8 : 52.00 грн. 504455. Анотація: У словнику подано характеристики основних біохімічних і біотехнологічних термінів. Наведено короткі відомості про хімічний склад, фізико-хімічні властивості, біологічний синтез і розпад.

Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип.77 2013р. [Текст] : міжвід. наук.-техн. збірник / за ред. К.Р. Третяка. - Львів : "Львівська політехніка", 2013. - 136 с. -  504311 : 25.00 грн.

Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип.78 2013р. [Текст] : міжвід. наук.-техн. збірник / за ред. К.Р. Третяка. - Львів : "Львівська політехніка", 2013. - 261 с. -  504312 : 44.00 грн.

Заверуха Н.М. Основи екології [Текст] : навч. посібн. / Н. М. Заверуха ,
В. В. Серебряков , Ю. А. Скиба. - К. : Каравела, 2008. - 304 с. - ISBN 966-8019-51-2 : 67.00 грн. 504385. Анотація: Всебічно висвітлені питання класичної біологічної екології, розглядаються особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище в умовах сучасної екологічної ситуації. Показано еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів, економічні методи регулювання раціонального природокористування.

Математична лінгвістика [Текст] : навч. посібн. / В.В. Пасічник та ін. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 359 с. - ISBN 978-966-418-191-1 : 85.00 грн. 504436. Анотація: Посібник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування теорії математичної лінгвістики в дослідженні мов, розроблення прикладних засобів та інформаційних систем аналізу та опрацювання природних мов.

Прикладна математична статистика для економістів [Текст] : навч. посібн. /
І.М. Копич та ін. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 408 с. - ISBN 978-966-418-214-7 : 71.00 грн. 504425.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Вип. 25, 2013р. [Текст] : збірник наукових праць / за ред. І.С. Тревого. - Львів : "Львівська політехніка", 2013. - 160 с. -  504310 : 25.00 грн.

Физиологические основы качества продукции цветоводства [Текст] : учебное пособие / Е.И. Кошкин и др. - М. : РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2012. - 296 с. - ISBN 978-5-9675-0654-3 : 78.00 грн. 504401.

Шувар І.А. Особливо небезпечні рослини України [Текст] / І. А. Шувар, В. П. Гудзь, А. І. Шувар. - К. : Центр учбової л-ри, 2013. - 192 с. - ISBN 978-617-673-192-2 : 60.00 грн. 504346. Анотація: Розкрито особливості рослин-алергенів і отруйних рослин, які негативно впливають на стан здоров’я людей, тварин, погіршують якість сільськогосподарської продукції та навколишнє природне середовище.

Техніка. Технічні науки

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. №46 2012 [Текст] : міжвід. наук.-техн. збірник / за ред. З.А. Стоцько. - Львів : "Львівська політехніка", 2012. - 168 с. -  504308 : 34.00 грн. Анотація: Розглянуто широке коло лінійних статичних і динамічних задач будівельної механіки, а також геометрично і фізично нелінійні задачі, конструктивно-нелінійні системи. Викладено основні підходи прямих методів варіаційного числення: Рітца, Бубнова-Гальоркіна, Треффца.

Баженов, В. А. Варіаційні принципи і методи будівельної механіки [Текст] : підручник / В. А. Баженов. - К. : Каравела, 2012. - 720 с. - ISBN 978-966-2229-44-8 : 89.00 грн. 504279.

Березін, О. В. Технічне забезпечення підприємства [Текст] / О. В. Березін,
С. Р. Вахтін, М. І. Дрогомирецька. - Суми : "Університетська книга", 2012. - 336 с. - ISBN 978-966-680-601-0 : 45.00 грн. 504471. Анотація: Викладено напрямки техніко-технологічного розвитку підприємств заготівельно-переробного комплексу. Розглядаються проблеми вибору, розміщення та експлуатації технологічного обладнання для забезпечення ефективної організації, виробничих процесів на підприємствах.

Ванін, В. В. Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD [Текст] : навч. посібн. / В. В. Ванін, В. В. Перевертун, Т. М. Надкернича. - К. : Каравела, 2013. - 336 с. - ISBN 966-8019-49-0 : 89.00 грн. 504251. Анотація: Розглядаються засоби побудови об’єктів системи комп’ютерної інженерної графіки AutoCAD, їх редагування, нанесення розмірів та написів. Друга частина знайомить читача з тривимірним моделюванням.

Ванін, В. В. Оформлення конструкторської документації [Текст] : навч. посібн. /
В. В. Ванін, А. В. Бліок, Г. О. Гнітецька. - К. : Каравела, 2012. - 200 с. - ISBN 966-8019-07-5 : 77.00 грн. 504299. Анотація: Розглянуто основні правила оформлення конструкторської документації відповідно до вимог стандартів. Посібник містить необхідні відомості для оформлення робочих креслень деталей.

Вимірювальна техніка та метрологія. Випуск 73, 2012 [Текст] : міжвід. наук.-техніч. збірник / за ред. Б.І. Стадника. - Львів : "Львівська політехніка", 2012. - 156 с. -  504309 : 34.00 грн.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". №737. Теорія і практика будівництва [Текст] / за ред. З.Я. Бліхарського. - Львів : "Львівська політехніка", 2012. - 312 с. -  504314 : 44.00 грн..

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". №737. Теорія і практика будівництва [Текст] / за ред. З.Я. Бліхарського. - Львів : "Львівська політехніка", 2012. - 312 с. -  504313 : 44.00 грн.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". №741. Автоматика, вимірювання та керування [Текст] / за ред. В.Б. Дудикевича. - Львів : "Львівська політехніка", 2012. - 280 с. -  504316 : 41.00 грн.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". №742. Теорія і практика будівництва [Текст] / за ред. З.Я. Бліхарського. - Львів : "Львівська політехніка", 2012. - 268 с. -  504318 : 41.00 грн.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". №742. Теорія і практика будівництва [Текст] / за ред. З.Я. Бліхарського. - Львів : "Львівська політехніка", 2012. - 268 с. -  504317 : 41.00 грн.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". №743. Інформаційні системи та мережі [Текст] / за ред. В.В. Пасічника. - Львів : "Львівська політехніка", 2012. - 232 с. -  504319 : 37.00 грн.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". №744. Комп'ютерні науки та інформаційні технології [Текст] / за ред. Ю.М. Рашкевича. - Львів : "Львівська політехніка", 2012. - 324 с. -  504320 : 52.00 грн.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". №745. Комп'ютерні системи та мережі [Текст] / за ред. А.О. Мельника. - Львів : "Львівська політехніка", 2012. - 204 с. -  504321 : 32.00 грн.

Дорожовець , М. М. Уніфікуючі перетворювачі інформаційного забезпечення мехатронних систем [Текст] / М. М. Дорожовець , О. В. Івахів, В. О. Мокрицький. - Львів : "Львівська політехніка", 2009. - 304 с. - ISBN 978-966-553-834-9 : 55.00 грн. 504355. Анотація: Розглянуто принципи побудови елементів підсистеми інформаційного забезпечення, приклади їхньої практичної реалізації провідними світовими фірмами, засади їхнього проектування.

Дражниця, С. А. Електронна комерція [Текст] : навч. посібн. / С. А. Дражниця. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 182 с. - ISBN 978-966-418-216-1 : 38.00 грн. 504411. Анотація: У посібнику детально висвітлюються основні поняття та завдання електронної комерції, особливості електронного маркетингу та електронного ринку. Розглядається діяльність віртуальних підприємств та проблемиі засоби забезпечення безпеки інформації.

Електроніка і мікросхемотехніка: у 4-х т. Т.4. Книга 1. Силова електроніка [Текст] : навч. посібн. / В.І. Сенько та ін. - К. : Каравела, 2013. - 640 с. - ISBN 978-966-2229-38-7 : 112.00 грн. 504276. Анотація: Розглянуто регулятори некеровані та керовані випрямлячі однофазного та трифазного струму, злагожувальні фільтри, залежні інвертори, перетворювачі постійної напруги в постійну, автономні інвертори.

Електроніка і мікросхемотехніка: у 4-х т. Т.4. Книга 2. Силова електроніка [Текст] : навч. посібн. / В.І. Сенько та ін. - К. : Каравела, 2013. - 316 с. - ISBN 978-966-2229-39-4 : 83.00 грн. 504277. Анотація: Розглянуто регулятори змінної напруги, перетворювачі частоти, компенсатори реактивної потужності та активні фільтри, джерела вторинного електроживлення електронної апаратури, системи керування напівпровідниковими перетворювачами.

Злобін , Г. Г. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ [Текст] : навч. посібн. /
Г. Г. Злобін , Р. Є. Рикалюк. - К. : Каравела, 2012. - 224 с. - ISBN 966-8019-41-5 : 62.00 грн. 504274.

Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології [Текст] : підручник. - К. : Каравела, 2011. - 592 с. - ISBN 966-8019-05-9 : 78.00 грн. 504386. Анотація: Підручник містить основи концепції та методів інформатики, які реалізовані в сучасному апаратному та програмному забезпеченні комп’ютерів. Також розглянуто основи мережних технологій, роботу в глобальній мережі Internet та створення Web-сторінок.

Метрологія та вимірювальна техніка [Текст] : підручник / за ред. Є.С. Поліщука. - К. : Каравела, 2012. - 544 с. - ISBN 978-617-607-232-4 : 101.00 грн. 504356.

Михайленко, В. Є. Інженерна та комп'ютерна графіка [Текст] : підручник /
В. Є. Михайленко, В. В. Ванін, С. М. Ковальов . - К. : Каравела, 2012. - 368 с. - ISBN 978-966-8019-19-9 : 87.00 грн. 504252. Анотація: Наведено приклади геометричних побудов, основні питання нарисної геометрії, пов’язані з розв’язанням позиційних та метричних задач з геометричними фігурами.

Проскурович, О. В. Комп'ютерні технології економічного аналізу [Текст] : навч. посібн. / О. В. Проскурович, В. А. Бойчук. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 310 с. - ISBN 978-966-418-210-9 : 54.00 грн. 504407. Анотація: Розглядаються основні теоретичні положення інформаційної бази економічного аналізу (ЕА), сучасні підходи до цієї проблеми, наводиться характеристика основних методів ЕА, загальна характеристика автоматизованої обробки інформації за основними його напрямами.

Системи технологій в економічній діяльності та екології [Текст] : навч. посібн. / за ред. Д.М. Колотило. - К. : КНЕУ, 2010. - 327 с. - ISBN 966-966-483-425-1 : 36.00 грн. 504443.

Снітинський, В. В. Цемент для розчинів і бетонів в аграрному виробництві [Текст] / В. В. Снітинський, І. І. Ніконець, Р. А. Шмиг. - Львів : Український бестселер, 2013. - 125 с. - ISBN 978-966-2384-18-5 : 20.00 грн. 504350-504354(5).

Сосков А.Г. Промислова електроніка: Теорія і практикум [Текст] : підручник /
А. Г. Сосков, Ю. П. Колонтаєвський. - К. : Каравела, 2013. - 496 с. - ISBN 978-966-2229-48-6 : 89.00 грн. 504249. Анотація: Розглянуто принцип дії, характеристики, параметри та області застосування електронних напівпровідникових приладів, побудову та роботу пристроїв інформаційної електроніки, підсилювачів напруги змінного та постійного струмів, імпульсних і цифрових пристроїв.

Сільське і лісове господарство

 Агробіологія. Вип.7(91) [Текст] : збірник наукових праць. - Біла Церква : Білоцерківський національний аграрний університет, 2012. - 124 с. -  504332 : 15.00 грн.

Агрохімія і ґрунтознавство [Текст] : міжвідомчий тематичний науковий збірник. Випуск 74. - Харків : ННЦ "ІГА імені О.Н. Соколовського", 2011. - 132 с. -  504331 : 22.00 грн.

Агрохімія і ґрунтознавство [Текст] : міжвідомчий тематичний науковий збірник. Випуск 72. - Харків : ННЦ "ІГА імені О.Н. Соколовського", 2009. - 120 с. -  504330 : 22.00 грн. Анотація: Розглядаються загальні питання організації науково-дослідної роботи в Україні. Висвітлено методологічні та організаційні основи наукової діяльності.

Біоресурси і природокористування [Текст] : науковий журнал. Т.4№3-4. - К. : НУБіП України, 2012. - 178 с. -  504323 : 25.00 грн.

Біоресурси і природокористування [Текст] : науковий журнал. Т.4№5-6. - К. : НУБіП України, 2012. - 194 с. -  504324 : 25.00 грн.

Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія. №17(1) [Текст]. - Львів : ЛНАУ, 2013. - 223 с. -  504358 : 28.00 грн. Анотація: Розглядаються актуальні питання екології, агрохімії і ґрунтознавства, способи основного обробітку ґрунту й системи удобрення та їх вплив на урожайність сільськогосподарських культур.

Кислий В.М. Організація наукових досліджень [Текст] : навч. посібн. / В. М. Кислий. - Суми : "Університетська книга", 2011. - 224 с. - ISBN 978-966-680-555-6 : 46.00 грн. 504473

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. №184. Ч.1. Техніка та енергетика АПК [Текст] / за ред. Д.О. Мельничук. - К. : ВЦ НУБіП України, 2013. - 283 с. -  504327 : 25.00 грн.

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. №172. Ч.4. Серія "Ветеринарна медицина, якість безпеки продукції тваринництва" [Текст] / за ред. Д.О. Мельничук. - К. : ВЦ НУБіП України, 2012. - 175 с. -  504326 : 25.00 грн.

Садівництво [Текст] : міжвід. темат. наук. збірник. № 52 / за ред. П.В. Кондратенко. - К. : Інстиитут садівництва НААНУ, 2001. - 331 с. -  504482 : 20.00 грн.

Садівництво [Текст] : міжвід. темат. наук. збірник. № 53 / за ред. П.В. Кондратенко. - К. : Інстиитут садівництва НААНУ, 2001. - 352 с. -  504483 : 25.00 грн.

Садівництво [Текст] : міжвід. темат. наук. збірник. № 54 / за ред. П.В. Кондратенко. - К. : Інстиитут садівництва НААНУ, 2002. - 322 с. -  504484 : 25.00 грн.

Садівництво [Текст] : міжвід. темат. наук. збірник. № 55 / за ред. П.В. Кондратенко. - К. : Інстиитут садівництва НААНУ, 2004. - 264 с. -  504485 : 25.00 грн.

Садівництво [Текст] : міжвід. темат. наук. збірник. № 56 / за ред. П.В. Кондратенко. - К. : Інстиитут садівництва НААНУ, 2005. - 264 с. -  504486 : 33.00 грн.

Садівництво [Текст] : міжвід. темат. наук. збірник. № 57 / за ред. П.В. Кондратенко. - К. : Інстиитут садівництва НААНУ, 2005. - 544 с. -  504487 : 40.00 грн.

Садівництво [Текст] : міжвід. темат. наук. збірник. № 59 / за ред. П.В. Кондратенко. - К. : Інстиитут садівництва НААНУ, 2006. - 206 с. -  504488 : 25.00 грн.

Садівництво [Текст] : міжвід. темат. наук. збірник. № 60 / за ред. П.В. Кондратенко. - К. : Інстиитут садівництва НААНУ, 2007. - 277 с. -  504489 : 28.00 грн.

Садівництво [Текст] : міжвід. темат. наук. збірник. № 61 / за ред. П.В. Кондратенко. - К. : Інстиитут садівництва НААНУ, 2008. - 356 с. -  504490 : 40.00 грн.

Садівництво [Текст] : міжвід. темат. наук. збірник. № 62 / за ред. П.В. Кондратенко. - К. : Інстиитут садівництва НААНУ, 2009. - 316 с. -  504491 : 40.00 грн.

Садівництво [Текст] : міжвід. темат. наук. збірник. № 63 / за ред. П.В. Кондратенко. - К. : Інстиитут садівництва НААНУ, 2010. - 244 с. -  504492 : 32.40 грн.

Садівництво [Текст] : міжвід. темат. наук. збірник. № 64 / за ред. І.В. Гриника. - К. : Інстиитут садівництва НААНУ, 2011. - 248 с. -  504493 : 46.00 грн.

Садівництво [Текст] : міжвід. темат. наук. збірник. № 66 / за ред. І.В. Гриника. - К. : Інстиитут садівництва НААНУ, 2012. - 376 с. -  504284 : 55.00 грн.

Студенческий вестник аграрных наук. № 29. Животноводство, ветеринария. Экономические механизмы. Технология виноделия. Механизация и энергосбережение. Гуманитарные науки [Текст]. - Симферополь : Крымский агротехнологический университет, 2011. - 56 с. -  504333 : 15.00 грн.

Студенческий вестник аграрных наук. № 30. Экономические механизмы. Земледелие и растениеводство. Хранение и переработка. Безопасность жизнедеятельности [Текст]. - Симферополь : Крымский агротехнологический университет, 2011. - 56 с. -  504334 : 15.00 грн.

Студенческий вестник аграрных наук. № 31. Животноводство, ветеринария [Текст]. - Симферополь : Крымский агротехнологический университет, 2012. - 68 с. -  504335 : 15.00 грн.

Студенческий вестник аграрных наук. № 32. Животноводство, ветеринария [Текст]. - Симферополь : Крымский агротехнологический университет, 2012. - 64 с. -  504336 : 15.00 грн.

Студенческий вестник аграрных наук. № 33. Экономические механизмы. Земледелие и растениеводство. Садоводство. Хранение и переработка. Садово-парковое хозяйство.ивотноводство и ветеринария [Текст]. - Симферополь : Крымский агротехнологический университет, 2012. - 68 с. -  504337 : 15.00 грн.

Студенческий вестник аграрных наук. №34. Экономические механизмы. Механизация и энергосбережение. Хранение и переработка. Садово-парковое хозяйство [Текст]. - Симферополь : Крымский агротехнологический университет, 2012. - 64 с. -  504338 : 15.00 грн.

Студенческий вестник аграрных наук. № 35. Агроэкология и земледелие. Хранение и переработка. Экономические механизмы. Животноводство и ветеринария [Текст]. - Симферополь : Крымский агротехнологический университет, 2012. - 64 с. -  504339 : 15.00 грн.

Здоров’я

Міхеєнко О.І. Валеологія: основи індивідуального здоров'я людини [Текст] : навч. посібн / О.І. Міхеєнко - Суми : "Університетська книга", 2010. - 448 с. - ISBN 978-966-680-517-4 : 50.00 грн. 504454.

Суспільні і гуманітарні науки

Aleksieiev, Yuriy History of Ukraine [Text] / Yuriy Aleksieiev. - Kyiv : Caravela, 2012. - 216 с. - ISBN 966-8019-73-3 : 70.00 грн. 504293.

Агєєв, Є. Я. Ціноутворення: теорія та практикум [Текст] : навч. посібн. / Є. Я. Агєєв, Т. В. Шахматова, С. В. Піча. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 374 с. - ISBN 978-966-418-192-8 : 67.00 грн. 504403. Анотація: У посібнику представлена сутність механізму ціноутворення: від початку його теоретичного розвитку до сучасного практичного використання в умовах функціонування ринкового механізму розвитку економіки.

Агєєв, Є. Я. Ціноутворення:збірник тестових та розрахункових завдань [Текст] : навч. посібн. / Є. Я. Агєєв, Т. В. Шахматова, С. В. Піча. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 287 с. - ISBN 978-966-418-192-8 : 57.00 грн. 504404. Анотація: У посібнику представлена сутність механізму ціноутворення: від початку його теоретичного розвитку до сучасного практичного використання в умовах функціонування ринкового механізму розвитку економіки.

Агєєв, Є. Я. Ціноутворення:збірник тестових та розрахункових завдань [Текст] : навч. посібн. / Є. Я. Агєєв, Т. В. Шахматова, С. В. Піча. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 287 с. - ISBN 978-966-418-192-8 : 57.00 грн. 504404.

Ануфрієва, Н. М. Соціальна психологія [Текст] : навч. посібн. / Н. М. Ануфрієва,
Т. М. Зелінська , Н. О. Єрмакова. - К. : Каравела, 2011. - 296 с. - ISBN 978-966-8019-99-9 : 65.00 грн. 504246. Анотація: У посібнику викладено основи нормативного курсу соціальної психології, розкрито специфіку дослідження особистості в соціальній психології, проблем міжособистісних стосунків та спілкування у великих і малих групах.

Бебик, В. М. Політологія: наука і навчальна дисципліна [Текст] : підручник /
В. М. Бебик. - К. : Каравела, 2012. - 496 с. - ISBN 978-966-8019-93-7 : 70.00 грн. 504271.

Бедь, В. В. Юридична філософія [Текст] : навч. посібн. / В. В. Бедь. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 375 с. - ISBN 966-7827-07-0 : 52.00 грн. 504470.

Безкровний, М. Ф. Організація інформаційно-консультаційної діяльності [Текст] :  навч. посібн. / М. Ф. Безкровний. - К. : Каравела, 2011. - 456 с. - ISBN 966-8019-87-3 : 62.00 грн. 504247. Анотація: У посібнику розкрито суть організації інформаційно-консультаційної діяльності у світі та особливості її становлення і функціонування в Україні. Розглядаються питання фінансування та організації кадрового забезпечення.

Білецька, Г. А. Рекреаційне природокористування [Текст] : навч. посіб. /
Г. А. Білецька. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 149 с. - ISBN 978-966-418-217-8 : 29.00 грн. 504423.

Вербова, О. Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч. посібн. /
О. Вербова, М. Вербовий. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 392 с. - ISBN 978-966-418-227-7 : 68.00 грн. 504408.

Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія. №20(1). Економіка АПК [Текст]. - Львів : ЛНАУ, 2013. - 494 с. - 504357 : 35.00 грн. Анотація: Розглядаються  питання реструктуризації і вдосконалення економічних відносин в агропромисловому комплексі, соціального розвитку села, інформаційного і методологічного забезпечення ринкових реформ, маркетингу, поліпшення ресурсного потенціалу.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". №749. Логістика [Текст] / за ред. Є.В. Крикавського. - Львів : "Львівська політехніка", 2012. - 564 с. -  504322 : 87.00 грн.

Власенко, Я. О. Основи сучасного маркетингу [Текст] / Я. О. Власенко,
С. В. Карпенко . - К. : ІНКОС, 2011. - 328 с. - ISBN 978-617-598-064-4 : 125.00 грн. 504464.

Внутрішній аудит у банку [Текст] : навч. посібн. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 270 с. - ISBN 978-966-418-184-3 : 57.00 грн. 504420. Анотація: Розглянуто сутність функції та роль внутрішнього аудиту у здійсненні контролю за діяльністю банків. Значну увагу приділено інтерпретації стандартів внутрішнього аудиту та їх застосуванню в практичній діяльності банків України.

Войнаренко, М. П. Податковий облік і аудит [Текст] : підручник / М. П. Войнаренко, Г. В. Пухальська. - К. : Академія, 2009. - 376 с. -  504462 : 42.00 грн. Анотація: У підручнику детально і послідовно висвітлено особливості здійснення обліку і аудиту щодо податку на додану вартість, прибутку до оподаткування, основних фондів, запасів, єдиного податку,податків, зборів та платежів.

Гальчинський, Анатолій. Нотатки радника президента. Десять років з Президентом Леонідом Кучмою [Текст] / А. Гальчинський. - К. : Либідь, 2013. - 584 с. - ISBN 978-966-06-0642-5 : 50.00 грн. 504341.

Гандзюк, М. П. Основи охорони праці [Текст] : підручник / М. П. Гандзюк,
Є. П. Желібо, М. О. Халімовський. - К. : Каравела, 2011. - 384 с. - ISBN 966-8019-01-6 : 74.00 грн. 504384. Анотація: Наведені норми та правила безпеки іонізуючих, неіонізуючих та лазерних випромінювань, що утворюються під час роботи різних фізичних та електричних приладів та установок. Вивчаються питання надання першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках та в екстремальних ситуаціях.

Гендерна педагогіка [Текст] : хрестоматія / за ред. В. Гайденко. - Суми : "Університетська книга", 2006. - 313 с. - ISBN 966-680-276-7 : 36.00 грн. 504474.

Гиль, О. О. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств [Текст] : навч. посібн. / О. О. Гиль, Л. О. Гришина , П. М. Карась. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 248 с. - ISBN 978-966-418-104-1 : 37.00 грн. 504413. Анотація: посібник містить розподіл навчального часу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу, короткий виклад  теоретичного матеріалу кожної теми що вивчається.

Гладкий, О. В. Менеджмент регіонального розвитку [Текст] : навч. посібн. /
О. В. Гладкий. - К. : "Академвидав", 2013. - 248 с. - ISBN 978-617-572-048-6 : 50.00 грн. 504458.

Гроші та кредит [Текст] : навч.-метод. посібн. / М.І. Савлук та ін. - К. : КНЕУ, 2011. - 63 с. - ISBN 978-966-483-502-9 : 20.00 грн. 504480.

Диба, М. І. Девелоперські компанії на інвестиційному ринку України [Текст] : монографія / М. І. Диба, Є. А. Поліщук. - К. : КНЕУ, 2011. - 422 с. - ISBN 978-966-483-562-3 : 65.00 грн. 504453. Анотація: Проведено дослідження сучасного стану ринку нерухомості, перспективи та напрямки його розвитку. Визначено принципи реалізації девелоперських проектів, розглянуто джерела їх фінансування.

Дичківська, І. М. Інноваційні педагогічні технології [Текст] / І. М. Дичківська. - К. : "Академвидав", 2011. - 352 с. - ISBN 978-617-572-027-1 : 58.00 грн. О/к 6636(5).

Докієнко, Л. М. Інвестиційний менеджмент [Текст] : навч. посібн. / Л. М. Докієнко,
В. В. Клименко, Л. М. Акімова. - К. : Академія, 2011. - 408 с. - ISBN 978-617-572-013-4 : 56.00 грн. 504456. Анотація: Розкрито теоретичні і прикладні аспекти діяльності інвестиційного менеджера, методики оцінювання ефективності різних видів інвестицій, окреслено основні проблеми інвестиційної діяльності в Україні. Розглянуто методи інвестиційного аналізу на підприємстві.

Долинська, Л. В. Геронтопсихологія. Практикум. Хрестоматія [Текст] : навч. посібн. / Л. В. Долинська, Л. М. Співак. - К. : Каравела, 2012. - 240 с. - ISBN 978-966-2229-26-4 : 66.00 грн. 504296.

Долинська, Л. В. Психологія конфлікту [Текст] : навч. посібн. / Л. В. Долинська,
Л. П. Матяш-Заяц. - К. : Каравела, 2010. - 304 с. - ISBN 978-966-2229-14-1 : 75.00 грн. 504295.

Економіка підприємства [Текст] : навч. посібн. / А.В. Гримак та ін. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 439 с. - ISBN 978-966-418-212-3 : 77.00 грн. 504415. Анотація: Викладено теоретичний матеріал основних тем курсу.

Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посібн. /
М.Д. Ведереніков. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 869 с. - ISBN 978-966-418-197-3 : 140.00 грн. 504414. Анотація: Матеріал посібника включає базові положення і методичні основи економіки праці і соціально-трудових відносин та охоплює всі теми, передбачені навчальною програмою.

Економіка сільського господарства [Текст] : навч. посібн. / за ред. В.К. Збарського. - К. : Каравела, 2012. - 312 с. - ISBN 978-966-2229-32-5 : 72.00 грн. 504304. Анотація: Висвітлено основні закономірності інтенсивного розвитку сільського господарства та його галузей. Викладено економічні умови формування рентабельності та конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва.

Економіка сільського господарства [Текст] : навч. посібн. / за ред. В.К. Збарського. - К. : Каравела, 2010. - 280 с. - ISBN 978-966-8019-92-0 : 65.00 грн. 504305.

Економіка та підприємництво. Вип.25 [Текст] : збірник наукових праць  / за ред.
С.І. Дем'яненко. - К. : КНЕУ, 2010. - 216 с. -  504449 : 18.00 грн. Анотація: До збірника ввійшли статті молодих учених, в яких висвітлюється сучасний стан і нові погляди на проблеми економічної теорії, економіки і управління, фінансів грошового обігу і кредиту, бухгалтерського обліку і кредиту.

Загальна психологія [Текст] : підручник / Л.В. Долинська та ін. - К. : Каравела, 2012. - 464 с. - ISBN 978-966-2229-28-8 : 70.00 грн. 504242. Анотація: Висвітлюються загальні питання психології як науки та закономірності формування і розвитку психіки як особливої форми життєдіяльності. Докладно описані конкретні наукові методи психологічного дослідження та особливості статистичного методу в психології.

Зелінська, Т. М. Амбівалентність особистості. теорія, діагностика і психокорекція [Текст] : навч. посібн. / Т. М. Зелінська. - К. : Каравела, 2010. - 256 с. - ISBN 978-966-2229-0208 : 60.00 грн. 504254.

Зелінська, Т. М. Практикум із загальної психології [Текст] : навч. посібн. /
Т. М. Зелінська, І. М. Михайлова. - К. : Каравела, 2009. - 272 с. - ISBN 978-966-8019-48-7 : 65.00 грн. 504284.

Зелінська, Т. М. Практикум із соціальної психології [Текст] : навч. посібн. /
Т. М. Зелінська, І. В. Михайлова, А. Е. Демерс. - К. : Каравела, 2012. - 232 с. - ISBN 978-966-2229-30-1 : 61.00 грн. 504285.

Іванова, В. В. Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. посібн. /
В. В. Іванова. - Суми : "Університетська книга", 2011. - 443 с. - ISBN 978-966-680-568-6 : 97.00 грн. 504465. Анотація: Висвітлено етапи процесу планування і контролю на підприємстві, запропоновано новітні методи планування на основи економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій. Містить практичні завдання до кожної теми.

Інформаційні системи в економіці [Текст] : монографія / за ред. С.В. Устенка. - К. : КНЕУ, 2012. - 425 с. - ISBN 978-966-783-576-0 : 87.00 грн. 504467.

Інформаційні системи в менеджменті [Текст] : підручник / В.О. Новак та ін. - К. : Каравела, 2010. - 536 с. - ISBN 978-966-96076-8-3 : 81.00 грн. 504291-504292(2).

Історія філософії в її зв'язку з освітою [Текст] : підручник / за ред. Г.І. Волинки. - К. : Каравела, 2012. - 480 с. - ISBN 966-8019-46-6 : 73.00 грн. 504259.

Канцір, І. А. Макро-мікроекономіка: від теорії до практики [Текст] : навч. посібн. /
І. А. Канцір, О. І. Кліпкова, Л. В. Іванець. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 443 с. - ISBN 978-966-418-150-8 : 68.00 грн. 504439. Анотація: Даний посібник забезпечує використання всіх основних методів навчання вербально-візуального, інтерактивного та пізнавально-прикладного.

Карвацька , Ж. К. Архітектурні стилі та українські шедеври світової  архітектури [Текст] : навч. посібник / Ж. К. Карвацька , Д. В. Карвацький . - Чернівці : Прут, 2013. - 136 с. -  504345 : 20.00 грн.

Карлін, М. І. Фінансові системи країн Західної Європи [Текст] : навч. посібн. /
М. І. Карлін. - К. : Академія, 2009. - 320 с. - ISBN 978-966-580-295-2 : 43.00 грн. 504459.

Катренко, А. В. Прийняття рішень: теорія та практика [Текст] : підручник /
А. В. Катренко, В. В. Пасічник. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 447 с. - ISBN 978-966-418-221-5 : 100.00 грн. 504426. Анотація: У підручнику викладено як теоретичні засади, так і методи прийняття рішень (ПР), а також практична реалізація рішень. Розглянута історія виникнення ПР, проблеми структурування практичних ситуацій ПР.

Коваленко, Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика [Текст] : навч. посібн. /
Д. І. Коваленко. - К. : Каравела, 2012. - 360 с. - ISBN 978-966-2229-29-5 : 75.00 грн. 504269. Анотація: Викладено теоретичні та практичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як "гроші", "валюта", "кредит", зміст основних теорій грошей, поняття про грошовий обіг, грошова маса, грошові потоки, грошовий ринок.

Коваленко, М. А. Міжнародні фінанси: практикум [Текст] : навч. посібн. /
М. А. Коваленко, Д. В. Малащук . - К. : КНЕУ, 2012. - 135 с. - ISBN 978-966-483-571-5 : 35.00 грн. 504479.

Ковтун, О. І. Національна економіка [Текст] : навч. посібн. / О. І. Ковтун. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 170 с. - ISBN 978-966-418-219-2 : 42.00 грн. 504433.

Ковтун, О. І. Регіональна економіка [Текст] : навч. посібн. / О. І. Ковтун. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 162 с. - ISBN 978-966-418-195-9 : 40.00 грн. 504424. Анотація: Розглянуті питання динаміки, структури та регіональних особливостей розвитку національного господарського комплексу України.

Козак, Н. Л. Університетська освіта [Текст] : навч. посібн. / Н. Л. Козак,
І. М. Шоробура. - Суми : "Університетська книга", 2011. - 180 с. - ISBN 978-966-418-139-3 : 30.00 грн. 504478.

Кон, І. Світанкове місячне сяйво [Текст] / І. Кон. - Львів : Українські технології, 2013. - 560 с. - ISBN 978-966-345-245-6 : 30.00 грн. 504344.

Контроль в бюджетних установах [Текст] : навч. посібн. / Р.М. Воронко та ін. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 503 с. - ISBN 9787-966-418-133-1 : 92.00 грн. 504419.

Копич , І. М. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу [Текст] : навч. посібн. / І. М. Копич , В. М. Сороківський, В.І. Стефаняк - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 376 с. - ISBN 978-966-418-176-8 : 61.00 грн. 504435.

Корнилюк, Р. В. Іноземні банки В Україні: вплив та регулювання [Текст] : монографія / Р. В. Корнилюк, І. Б. Івасів, О. М. Диба. - К. : КНЕУ, 2012. - 234 с. - ISBN 978-966-483-587-6 : 43.00 грн. 504447. Анотація: У монографії розглянуто концептуальні засади діяльності іноземних банків, визначено їх сутність, причини і наслідки експансії на території приймаючих країн.

Костюк, І. В. Національно-громадянське виховання студентської молоді [Текст] : навч. посібн. / І. В. Костюк, І.Н. Карпунь - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 268 с. - ISBN 978-966-418-120-1 : 42.00 грн. 504475.

Круш П.В. Макроекономіка та її регулювання [Текст] : навч. посібн. / П.В. Круш - К. : Каравела, 2012. - 424 с. - ISBN 978-966-8019-95-1 : 60.00 грн. 504248. Анотація: Висвітлюються питання сучасного макроекономічного розвитку національних економік та проблем їхнього регулювання. У центрі уваги-базові та сучасні макроекономічні категорії, що відображають загальні результати економічної діяльності національної економіки та особливості її взаємодії зі суб’єктами світового господарства.

Кузьмін, О. Є. Менеджмент [Текст] : навч. посібн / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник,
Н. Я. Петришин. - К. : "Академвидав", 2012. - 296 с. - ISBN 978-617-572-035-6 : 60.00 грн. 504445.

Кутішенко , В. П. Психологія розвитку та вікова психологія:практикум [Текст] : навч. посібн / В. П. Кутішенко , С. О. Ставицька. - К. : Каравела, 2012. - 448 с. - ISBN 978-966-8019-98-2 : 68.00 грн. 504243.

ЛГБТ-вектор Украины [Текст] : сборник отчетов по мониторингу. - К. : Наш мир, 2013. - 160 с. -  504342 : 20.00 грн.

Лень В.С. Звітність підприємства [Текст] / В. С. Лень, В. В. Гливенко. - К. : Каравела, 2010. - 672 с. - ISBN 978-966-2229-04-2 : 66.00 грн. 504257. Анотація: Розкривається сутність та зміст звітності підприємств, теоретичні та практичні аспекти її складання, джерела інформації для заповнення показників, порядок заповнення та відповідальність підприємств і працівників за достовірність звітності.

Лень, В. С. Фінансовий облік [Текст] : навч. посібн. / В. С. Лень. - К. : Академія, 2011. - 608 с. - ISBN 978-966-580-353-9 : 80.00 грн. 504457. Анотація: У підручнику розкрито сутність бухгалтерського обліку, що передбачає дотримання загальних і специфічних правил та процедур. Якісно налагоджений бухгалтерський облік-передумова стійкості організації, особливо важлива ця проблема в період трансформації економічної системи.

Лещук, Тихон. Національний університет "Львівська політехніка" [Текст] : історія і сучасність / Т. Лещук. - Львів : Сполом, 2009. - 147 с. -  504307 : 25.00 грн.

Лисюк, В. С. Макроекономіка: практикум [Текст] : навч. посібн. / В. С. Лисюк,
Т. П. Лисюк. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 354 с. - ISBN 978-966-418-215-4 : 62.00 грн. 504438.

Лисянська, Т. М. Педагогічна психологія [Текст] : навч. посібн. / Т. М. Лисянська. - К. : Каравела, 2012. - 264 с. - ISBN 978-966-2229-27-1 : 60.00 грн. 504286.

Лисянська, Т. М. Педагогічна психологія: практикум [Текст] : навч. посібн. /
Т. М. Лисянська. - К. : Каравела, 2012. - 224 с. - ISBN 978-966-2229-00-4 : 50.00 грн. 504287.

Лихочвор, В. В. Професор Володимир Володимирович Лихочвор [Текст] : автобіографічний нарис (до 60-річчя від дня народження) / В. В. Лихочвор. - Львів : Українські технології, 2013. - 107 с. -  504347 : 25.00 грн.

Лісовий, В. П. Торгівля цінними паперами [Текст] : навч. посібн. / В. П. Лісовий,
К. Г. Отченаш, В. В. Токар. - К. : КНЕУ, 2012. - 369 с. - ISBN 976-966-483-566-1 : 43.00 грн. 504448. Анотація: Розглянуто основні питання, які пов’язані з торгівлею цінними паперами на фондовому ринку України. Головну увагу приділено основам підприємницької діяльності, характеристиці цінних паперів, особливостям здійснення операцій з купівлі-продажу цінних паперів, обліку та оподаткування таких операцій, ліцензування та регулювання даного виду діяльності.

Літературознавчий словник-довідник [Текст] / за ред. Р.Т. Гром'яка. - К. : Академія, 2007. - 752 с. - ISBN 978-966-580-244-0 : 100.00 грн. 504446.

Лукашевич, М. П. Соціологія. Загальний курс [Текст] : підручник /
М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. - К. : Каравела, 2011. - 408 с. - ISBN 966-8019-33-4 : 70.00 грн. 504267.

Лукашевич, М. П. Соціальна робота (теорія і практика) [Текст] : підручник /
М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. - К. : Каравела, 2011. - 368 с. - ISBN 978-966-8019-89-0 : 75.00 грн. 504245.

Маркетинг [Текст] : навч. посібн. / С.В. Ковальчук та ін. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 679 с. - ISBN 978-966-418-131-7 : 89.00 грн. 504437. Анотація: У посібнику в логічній послідовності розкрито основні питання теорії маркетингу, формування його основних елементів та інструментарію. Визначено особливості його застосування в Україні.

Маркетинг інновацій і інновація маркетингу [Текст] : монографія. - Суми : "Університетська книга", 2008. - 615 с. - ISBN 978-966-680-403-0 : 64.00 грн. 504429

Маслак, О. О. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посібн. / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха. - К. : Каравела, 2011. - 400 с. - ISBN 978-966-2229-18-9 : 70.00 грн. 504289 Анотація: Розглядається сутність та порядок здійснення обліку, аналізу та аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Докладно охарактеризовано технологію проведення аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств, етапи його здійснення , інформаційну базу дослідження, розрахунок основних показників.

Мацибора В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посібн. / Мацибора В.І., Збараська В.К., Т. В. Мацибора. - К. : Каравела, 2012. - 320 с. - ISBN 978-966-2229-31-8 : 65.00 грн. 504268. Анотація: Викладено теоретичні, методичні та практичні питання функціонування економіки підприємства, обґрунтовано сучасний економічний механізм ефективного господарювання в умовах ринку та конкуренції.

Мацюк, Зоряна.      Українська мова професійного спілкування [Текст] : навч. посібн. / З. Мацюк, н. Станкевич. - К. : Каравела, 2010. - 352 с. - ISBN 966-8019-43-1 : 66.00 грн. 504383.

Менеджмент громадських організацій: вибрані питання теорії та практики [Текст] : навч.посібн. / за заг. ред. О.Ф. Балацького. - Суми : "Університетська книга", 2011. - 366 с. - ISBN 978-966-680-563-1 : 57.00 грн. 504451. Анотація: Розглянуто теоретичні та практичні аспекти управління громадськими організаціями. Наведено тести та завдання для формування систематизованого комплексу знань з управління громадською організацією.

Михайленко, В. Є. Основи біодизайну [Текст] : навч. посібн. / В. Є. Михайленко,
О. В. Кащенко. - К. : Каравела, 2011. - 224 с. - ISBN 978-966-2229-20-2 : 79.00 грн. О/к6628(20), 504387. Анотація: У посібнику висвітлені передумови формування біодизайну, його теоретичним засадам. Показано геометричні основи моделювання біоформ.

Михайленко, В. Є. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення) [Текст] / В. Є. Михайленко, М. І. Яковлєв. - К. : Каравела, 2008. - 304 с. - ISBN 966-8019-23-7 : 88.00 грн. 504359-304363(5), 504388. Анотація: Досліджено значення точок, ліній та поверхонь, зокрема, роль у формотворенні плоских кривих, в тому числі кривих поверхонь. Виконано геометричний аналіз деяких художніх картин. Приділено увагу використанню геометричного моделювання в дизайні сучасними засобами комп’ютерної графіки.

Моделювання та інформаційні системи в економіці. №85 [Текст] : збірник наукових праць. - К. : КНЕУ, 2011. - 270 с. -  504450 : 18.00 грн.

Мостенська, Т. Л. Корпоративне управління [Текст] / Т. Л. Мостенська, В. О. Новак, М. Г. Луцький. - К. : Каравела, 2011. - 400 с. - ISBN 978-999-2229-23-3 : 66.00 грн. 504239.

Моторин Р.М. Міжнародна економічна статистика [Текст] / Р.М. Моторин. - К. : КНЕУ, 2010. - 324 с. - ISBN 966-574-657-Х : 46.00 грн. 504452. Анотація: Наводиться характеристика організації міжнародної економічної статистики, розкривається методологія побудови та напряму аналізу її окремих галузей.

Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. №159. Ч.4. Серія "Педагогіка, психологія, філософія [Текст] / за ред.
Д.О. Мельничук. - К. : ВЦ НУБіП України, 2011. - 284 с. -  504325 : 25.00 грн.

Національна економіка [Текст] : підручник / за ред. П.В. Круша. - К. : Каравела, 2011. - 448 с. - ISBN 966-96076-7-6 : 83.00 грн. 504381. Анотація: У підручнику висвітлюються теоретичні питання щодо специфіки національної економіки як галузі знань, навчальної дисципліни, наукового напрямку і явища соціально-економічної реальності, а також проблеми формування та подальшого еволюційного розвитку національної економіки України.

Національна економіка [Текст] : підручник / за ред. П.В. Круша. - К. : Каравела, 2008. - 428 с. - ISBN 966-96076-7-6 : 73.00 грн. 504258. Анотація: Висвітлюються теоретичні питання щодо специфіки національної економіки як галузі знань, навчальної дисципліни, наукового напрямку і явища соціально-економічної реальності, а також проблеми формування та подальшого еволюційного розвитку національної економіки України як галузі знань.

Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посібн. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 301 с. - ISBN 978-966-418-085-3 : 46.00 грн. 504430. Анотація: У посібнику розглядається сутність та порядок здійснення обліку та аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Висвітлено основні положення обліку в системі LAS/IFRS, порядок відображення в обліку експортних, реекспортних, імпортних, реімпортних, бартерних, лізингових, консигнаційних операцій, операцій з продажу та купівлі валюти.

Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності: практикум [Текст] : навч. посібн. / О.О. Маслак та ін. - К. : Каравела, 2011. - 280 с. - ISBN 978-966-2229-21-9 : 65.00 грн. 504306.

Олесницький, Євген. Сторінки з мого життя [Текст] / Є. Олесницький. - Львів : Медицина і право, 2011. - 432 с. - ISBN 978-966-2019-08-7 : 35.00 грн. 504343.

Омельченко, А. В. Адміністративно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні [Текст] : монографія / А. В. Омельченко. - К. : КНЕУ, 2011. - 309 с. - ISBN 978-966-483-528-9 : 55.00 грн. 504468. Анотація: У монографії комплексно досліджуються зовнішньоекономічна діяльність як предмет правового регулювання. Окрему увагу приділено питанням державного управління зовнішньоекономічною інтеграцією України в світовий економічний простір та гармонізацією законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність із міжнародним та європейським правом.

Організація виробництва [Текст] : підручник / за ред. П.В. Круша. - К. : Каравела, 2010. - 536 с. - ISBN 978-966-2229-07-3 : 74.00 грн. 504297. Анотація: Висвітлені питання організації виробничого процесу в часі та просторі, потокового та автоматизованого виробництва, комплексної підготовки виробництва до випуску нової продукції, організації та нормування праці.

Орехівський, Г. А. Політекономія [Текст] / Г. А. Орехівський. - К. : Каравела, 2010. - 440 с. - ISBN 966-8019-68-7 : 70.00 грн. 504290.

Орехівський, Г. А. Практикум з політекономії [Текст] : навч. посібн. /
Г. А. Орехівський. - К. : Каравела, 2012. - 328 с. - ISBN 978-966-2229-37-0 : 65.00 грн. 504250 Анотація: В енциклопедично-довідковій формі коротко визначаються поширені економічні терміни, поняття, категорії і закони.

Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи [Текст] : підручник / В.Є. Швець. - К. : Каравела, 2011. - 240 с. - ISBN 966-8019-83-0 : 52.00 грн. 504256. Анотація: Подано історико-еволюційний шлях розвитку і становлення бухгалтерського обліку в Україні. Розкрито зміст основ функціонування облікової системи, можливості та порядок застосування спеціальних знань з бухгалтерського обліку.

Основи економічної теорії [Текст] : навч. посібн. / за ред. П.В. Круша. - К. : Каравела, 2011. - 448 с. - ISBN 966-8019-65-2 : 66.00 грн. 504272. Анотація: У підручнику враховано особливості сучасного стану ринкової економіки України.

Основи інтегрованого управління природокористуванням і розвитком інфраструктур [Текст] : монографія. - К. : Каравела, Піча Ю.В., 2010. - 320 с. - ISBN 978-966-2229-08-0 : 81.00 грн. 504389. Анотація: В монографії розглядаються методологічні, практичні та освітні аспекти застосування інтеграційного підходу як сучасної методології енергетичної оптимізації розвитку складних соціоприродних систем та їх комплексних інфраструктур на прикладі конкретного територіального об’єкта управління природокористуванням.

Палеха, Ю. І. Менеджмент персоналу [Текст] / Ю. І. Палеха. - К. : Ліра-К, 2012. - 336 с. - ISBN 978-966-2609-11-0 : 68.00 грн. 504422. Анотація: В посібнику розкрито суть основних категорій  кадрового менеджменту, розглянуто роботу з кадрами як систему і пояснити кожну її складову.

Пальчевський, С. С. Педагогіка [Текст] : навч. посібн. / С. С. Пальчевський. - К. : Каравела, 2012. - 496 с. - ISBN 966-8019-74-1 : 69.00 грн. 504283.

Петрушенко, В. Л. Основи філософських знань: курс лекцій [Текст] : навч. посібн. / В. Л. Петрушенко. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 296 с. - ISBN 966-7827-19-4 : 48.00 грн. 504472.

Петрушенко, В. Л. Філософія: курс лекцій [Текст] : навч.посібн. / В. Л. Петрушенко. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 504 с. - ISBN 966-7827-12-7 : 84.00 грн. 504469.

Піскунова , О. В. Моделювання управлінських рішень щодо розвитку малого підприємництва [Текст] : монографія / О. В. Піскунова . - К. : КНЕУ, 2010. - 334 с. - ISBN 978-966-483-448-0 : 58.00 грн. 504441. Анотація: У монографії репрезентовано математичні моделі функціонування та розвитку малих підприємств, призначені для аналізу ефективності важелів державного регулювання розвитку малого підприємництва в Україні. Подані моделі дають змогу досліджувати фактори розвитку малих підприємств за умов сучасної ринкової економіки.

Плиса, В. Й. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посібн. / В. Й. Плиса, З.П. Плиса. - К. : Каравела, 2011. - 520 с. - ISBN 978-966-2229-12-7 : 66.00 грн. 504240. Анотація: Розглянуто теоретичні основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві; зміст та структуру бухгалтерського обліку, сутність подвійного запису; місце та роль оцінювання і калькулювання в системі бухгалтерського обліку, організацію документообороту на підприємствах.

Плиса, В. Й. Страхування [Текст] : підручник / В. Й. Плиса. - К. : Каравела, 2010. - 472 с. - ISBN 966-8019-50-4 : 66.00 грн. 504278. Анотація: Розглянуто фундаментальні питання теорії страхування, його економічну суть, функції, роль і сферу застосування, поняття, класифікації та методи оцінки ризиків, сутність, особливості, задачі та класифікації актуарних розрахунків.

Погорілко, В. Ф. Правознавство [Текст] : підручник / В. Ф. Погорілко,
Г. А. Шпиталенко. - К. : Каравела, 2013. - 592 с. - ISBN 978-966-2229-11-0 : 83.00 грн. 504264

Політологія [Текст] : підручник / за ред. О.В. Бабкіної. - К. : Академія, 2010. - 568 с. - ISBN 978-966-580-258-7 : 50.00 грн. О/к 6629(20). Анотація: Підручник охоплює широкий спектр історико-теоретичних і прикладних проблем, акцентує на пізнанні сутності й особливостей вияву за різних часів і в різних суспільствах феномену політики, закономірностей політичного розвитку суспільства, специфіки реалізації політичних інтересів.

Поліщук, В. М. Вікова і педагогічна психологія [Текст] / В. М. Поліщук. - Суми : "Університетська книга", 2010. - 352 с. - ISBN 978-966-680-507-5 : 50.00 грн. 504442.

Поліщук, Я. І ката, і героя він любив...: Михайло Коцюбинський [Текст] : літературний портрет / Я. Поліщук. - К. : Академія, 2010. - 304 с. - ISBN 978-966-580-317-1 : 32.00 грн. 504481.

Приходько, Ю. О. Психологічний словник-довідник [Текст] : навч. посібн. /
Ю. О. Приходько, В. І. Юрченко. - К. : Каравела, 2012. - 328 с. - ISBN 978-966-2229-24-0 : 76.00 грн. 504298.

Приходько, Ю. О. Практична психологія. Введення у професію [Текст] : навч. посібн. / Ю.О. Приходько. - К. : Каравела, 2012. - 248 с. - ISBN 978-966-2229-03-5 : 61.00 грн. 504260. Анотація: У посібнику розкрито історію становлення практичної психології та сфери її застосування у наш час. Знайомить читача з особистісними та професійними якостями практичного психолога, необхідними для успіху його діяльності.

Причепій, Є. М. Філософія [Текст] : підручник / Є. М. Причепій, А. М. Черній,
Л. А. Чекаль. - К. : "Академвидав", 2009. - 592 с. - ISBN 978-966-8226-85-4 : 50.00 грн. О/к6634(25). Анотація: У руслі європейської традиції викладено нові для вітчизняних видань проблеми:філософію суспільства, філософію історії, філософію культури, філософію релігії, філософію права, філософію економіки, філософію техніки, філософську антропологію

Радецька, Л. П. Управлінський облік  [Текст] : навч. посібн. / Л. П. Радецька, Л. В. Овод. - К. : Академія, 2007. - 352 с. - ISBN 978-966-580-249-5 : 33.00 грн. 504463. Анотація: Розкрито основні засади, принципи, функції, методи, об’єкти управлінського обліку, вміщено класифікацію і характеристику витраті методів їх обліку. Проаналізовано процеси прийняття управлінських рішень, бюджетування, контролю.

Регіональна економіка [Текст] : навч. посібн. / за ред. В.К. Збарського. - К. : Каравела, 2012. - 280 с. - ISBN 978-966-2229-40-0 : 76.00 грн. 504241. Анотація: Висвітлено теоретичні і практичні аспекти регіональної економіки, особливості розміщення і територіальної організації продуктивних сил. Проаналізовано державну регіональну економічну політику та механізми її реалізації.

Рудий, М. М. Мікроекономіка [Текст] : навч. посібн. / М. М. Рудий. - К. : Каравела, 2012. - 360 с. - ISBN 978-966-2229-25-7 : 72.00 грн. 504288. Анотація: Висвітлено основні закономірності функціонування економічної мікросистеми.

Савенкова, Л. І. Педагогічна риторика [Текст] : збірник міні-кейсів / Л. І. Савенкова. - К. : КНЕУ, 2011. - 152 с. - ISBN 978-966-483-431-2 : 35.00 грн. 504477.

Савицька, О. В. Етнопсихологія [Текст] : навч. посібн. / О. В. Савицька, Л. М. Співак. - К. : Каравела, 2011. - 264 с. - ISBN 978-966-2229-19-6 : 59.00 грн. 504261. Анотація: Враховуються актуальні питання етнопсихології, розкривається феноменологія і сутність і сутність етнічної ідентичності, етнічної свідомості та самосвідомості, прояву етнопсихологічних особливостей особистості, етнопсихологічні функції культури, чинники, типологія і способи розв’язання міжетнічних конфліктів.

Сич, Є. М. Стратегічний аналіз [Текст] / Є. М. Сич. - К. : Каравела, 2010. - 304 с. - ISBN 978-966-8019-95-1 : 65.00 грн. 504266.

Ставицька, С. О. Соціальна психологія: практикум [Текст] : навч. посібн. /
С. О. Ставицька, В. В. Волошина . - К. : Каравела, 2013. - 320 с. - ISBN 978-966-2229-50-9 : 66.00 грн. 504366. Анотація: Підручник містить три модулі, де коротко подається зміст кожної теми, основні поняття, плани семінарських занять, теми доповідей та рефератів.

Строяновська, О. В. Психологічна служба в системі освіти: практикум з навчального курсу для практичних психологів [Текст] : навч. посібн. / О. В. Строяновська. - К. : Каравела, 2013. - 176 с. - ISBN 978-966-2229-13-4 : 55.00 грн. 504281. Анотація: У практикумі робиться акцент на технологічних аспектах діяльності психолога в системі освіти, починаючи від організації його праці, взаємодії з педагогічним колективом та закінчуючи конкретними методиками, які використовуються в роботі з різними віковими групами дітей та їхніми сім’ями.

Сук, Л. К. Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст] : навч. посібн. /
Л.К. Лук, П.Л. Сук, О.В. Данілочкіна. - К. : Каравела, 2012. - 352 с. - ISBN 978-966-2229-35-6 : 70.00 грн. 504300. Анотація: У посібнику розглянуто питання ведення бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу, а саме: організаційно-правові форми господарювання, організація обліку, план рахунків бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва, проста і спрощена форми бухгалтерського обліку.

Сук, Л. К. Організація бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / Л. К. Сук,
П. Л. Сук. - К. : Каравела, 2011. - 624 с. - ISBN 878-966-69914-4-6 : 76.00 грн. 504282. Анотація: Розглянуто загальні питання організації бухгалтерського обліку, а саме:основи організації обліку, організація роботи облікового апарату, документування господарських операцій і документообігу.

Сулим , М. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків [Текст] : підручник / М. Сулим , О. Пенцак. - Львів : Новий Світ-2000, 2012. - 330 с. - ISBN 978-966-418-165-2 : 54.00 грн. 504431. Анотація: Розкриваються теоретичні основи прийняття господарських рішень, розглядаються методи кількісного оцінювання ризику, принципи управління ризиком і способи зниження його рівня. Наводяться приклади конкретних економічних ситуацій в умовах ризику та невизначеності для прийняття ефективних господарських рішень.

Суха, О. Р. Аудит [Текст] : навч. посібн. / О. Р. Суха. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 284 с. - ISBN 978-966-418-095-2 : 42.00 грн. 504421 Анотація: У посібнику представлено методичні та організаційні питання процесу аудиту фінансової звітності на основі діючого чинного законодавства та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики

Тарасюк, Г. М. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посібн. /
Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. - К. : Каравела, 2012. - 352 с. - ISBN 966-8019-04-0 : 76.00 грн. 504253

Темрук, О. В Соціальна психологія: практикум [Текст] : навч. посібн. / О.В Темрук. - К. : Каравела, 2013. - 280 с. - ISBN 978-966-2229-36-3 : 65.00 грн. 504368. Анотація: До практичної частини увійшли проблемні ситуації, задачі, завдання, вправи, хрестоматійний матеріал. Кожна тема містить психодіагностичний інструментарій, що включає методики, опитувальники, тести.

Титаренко, Т. М. Сучасна психологія особистості [Текст] : навч. посібн. /
Т. М. Титаренко. - К. : Каравела, 2013. - 372 с. - ISBN 978-966-2229-55-4 : 65.00 грн. 504367. Анотація: У посібнику привертає увагу проблема життєвого світу та життєвого вибору, вибору життєвих домагань та життєвих завдань як способу моделювання майбутнього.

Тихомирова, Є. Б. Конфліктологія та теорія переговорів [Текст] / Є. Б. Тихомирова, С. Р. Постоловський. - Суми : "Університетська книга", 2008. - 240 с. - ISBN 978-966-680-415-3 : 44.00 грн. 504476.

Толєтов, О. С. Рекламний менеджмент [Текст] : підручник / О. С. Толєтов. - Суми : "Університетська книга", 2012. - 367 с. - ISBN 978-966-680-468-9 : 96.00 грн. 504416.

Трут, О. О. Операційний менеджмент [Текст] : підручник / О. О. Трут. - К. : "Академвидав", 2013. - 348 с. - ISBN 978-617-572-047-9 : 70.00 грн. 504461. Анотація: Розкрито сутність операції як виду діяльності організації, роль операційного менеджменту, призначення операційних систем і завдання операційних стратегій. Висвітлено специфіку проектування та функціонування операційних систем організацій, управління проектами умовах ринку та конкуренції.

Філософія [Текст] : хрестоматія / автор-упорядн. С.І. Присухін. - К. : КНЕУ, 2011. - 350 с. - ISBN 978-966-483-4511-0 : 65.00 грн. 504444.

Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи [Текст] : навч. посібн. / за ред. Г.І. Волинки. - К. : Каравела, 2011. - 368 с. - ISBN 978-966-8019-90-6 : 65.00 грн. 504262, 504303.

Хміль, Ф. І. Основи управлінського консультування [Текст] : навч. посібн. /
Ф. І. Хміль. - К. : "Академвидав", 2008. - 240 с. - ISBN 978-966-8226-71-7 : 30.00 грн. 504460. Анотація: Розкрито сутність управлінського консультування, консультаційні послуги, основні принципи організаційної побудови і економічної діяльності консультаційних організацій, охарактеризовано моделі і способи консультування.

Чайка, В. М. Основи дидактики [Текст] : навч. посібн. / В. М. Чайка. - К. : "Академвидав", 2011. - 240 с. - ISBN 978-617-572-012-7 : 40.00 грн. О/к 6637(5). Анотація: У підручнику розкрито загальні засади дидактики, а також передумови ефективності навчання, найпродуктивніші методи, засоби, технології, прийоми його побудови. Значну увагу в ньому приділено інноваційним джерелам, особистісним чинникам педагогічного успіху.

Чепіль, М. М. Педагогічні технології [Текст] : навч. посібн. / М. М. Чепіль,
Н. З. Дудник. - К. : "Академвидав", 2012. - 224 с. - ISBN 978627-572-031-8 : 45.00 грн. О/к6635(5).

Шваб, Л. І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / Л. І. Шваб. - К. : Каравела, 2011. - 416 с. - ISBN 978-966-2229-16-5 : 69.00 грн. 504301-504302(2). Анотація: Викладено сучасний економічний механізм, який забезпечує життєдіяльність підприємства в умовах ринку та конкуренції, вивчення якого допоможе фахівцям вирішити поточні та стратегічні завдання господарської діяльності  підприємства.

Яковлєв, М. І. Композиція + геометрія [Текст] / М. І. Яковлєв. - К. : Каравела, 2007. - 240  с. - ISBN 966-8019-67-9 : 88.00 грн. 504364-504365(2). Анотація: Розглядаються питання графічної формалізації об’єктивних властивостей творів архітектури, дизайну, образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва з наступним моделюванням їх естетичних властивостей. Представлено один з напрямків практичного розв’язання типових композиційних та кваліметричних задач художнього формотворення за допомогою сучасних комп’ютерних технологій.

 Література універсального змісту

 Соціологічна енциклопедія [Текст] / укладач В. Г. Городяненко. - К. : "Академвидав", 2008. - 456 с. - ISBN 978-966-8226-67-0 : 150.00 грн. 504238. Анотація: Енциклопедія репрезентує в поняттях і термінах суть, історію і структуру соціологічного знання, розуміння суспільства як складної і динамічної соціальної системи, особливості функціонування соціальних інститутів, індивідів.