Інформаційний лист

Шановні колеги!

Львівський національний аграрний університет запрошує Вас взяти участь у роботі XVII Міжнародного науково-практичного форуму Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій, який відбудеться у ЛНАУ, м. Дубляни, 14-16 вересня 2016 р. У ході форуму будуть проведені міжнародні науково-практичні конференції:

-“Організаційно-економічний меха­нізм розвитку агропромис­лов­о­го комплексу і сільських територій”

-“Науково-обґрунтовані системи виробництва продукції рослин­ництва на основі еколого стабілізу­ючих заходів та охорони ґрунто­вого покриву”

-“Земельні відносини в контексті просторового розвитку сільських територій”

-“Техніка та технології агропро­мислового виробництва”

-“Архітектурні, конструктивні і технологічні рішення в сільському будівництві”

-“Соціально-гуманітарні проблеми села: реалії та перспективи розвитку”.

Адреса оргкомітету: 80381, Львів-Дубляни, вул. Володимира Великого, 1, наукова частина ЛНАУ, проректор з наукової роботи, д.е.н., в.о. професора
Яців Ігор Богданович, тел.: (032) 22-42-503, факс: (032) 22-42-919,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 Вимоги до оформлення статей у матеріалах форуму

  1. Параметри тексту: шрифт тексту – 12 п., гарнітура – “Times New Roman”, інтервал основного тексту – 1,5.

   2. Параметри сторінки – А4 (210´297 мм) – поля: верхнє – 6 см, нижнє – 4 см, праве, ліве – 3,5 см, орієнтація книжкова.

   3Мова тексту: українська, англійська, російська, польська.

   4. Обов’язкові елементи статті:

   4.1. Шифр УДК

   4.2. Назва статті – шрифт 12 п., півжирний, усі літери прописні, інтервал одинарний (1,0), по центру.

   4.3. Ініціали та прізвище автора(рів), науковий ступінь, місце праці – шрифт 12 п., інтервал одинарний (1,0), по центру, курсив.

   4.4.    Ключові слова українською, англійською мовами  –шрифт 12 п., інтервал одинарний (1,0).

   4.5.    Реферат – англійською мовою – шрифт 12 п., інтервал одинарний (1,0).

   5. Рубрикація (рубрики виділяють півжирним шрифтом і заверстують у текст):

   5.1. Постановка проблеми. Називається проблема у загаль­ному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

   5.2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат­ковано вирішення проблеми і на які спирається автор, виді­лення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвя­чується означена стаття.

   5.3. Постановка завдання – формулювання цілей дослідження.

   5.4. Виклад основного матеріалу. Повне обґрунтування отриманих наукових результатів.

   5.5. Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямі.

   5.6. Бібліографічний список (не менше 5 позицій з обов’яз­ковими посиланнями у тексті), оформлений за новим стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

   6. Оформлення графічного матеріалу: рисунки, виконані на комп’ютері або скановані, заверстуються в текст, не виходячи за поле набору; таблиці також заверстуються в текст.

   7. Форма подачі матеріалів: стаття подається роздрукованою на папері (2 примірники) і на електронному носії обсягом не менше 5 сторінок. Формат тексту на електронному носії і у видрукуваному варіанті повинен бути ідентичним. Звертаємо увагу на те, що статті, які не відповідають вимогам або надійшли із запізненням, не друкуватимуться в матеріалах форуму. Оргкомітет не несе відповідальності за пошкоджені під час пересилання електронні носії. У разі таких пошкоджень статті не перенабиратимуться.

   8. Оплата посторінкова (35 грн/стор.). Статті й оплату поштовим переказом надсилати на адресу: Том’юк Василь Васильович, Наукова частина, Львівський національний аграрний університет, вул. Володимира Великого, 1, м. Дубляни, Жовківський р-н, Львівська обл., 80381.

   Відповідальний секретар: к.т.н., доцент кафедри тракторів і автомобілів Том’юк В.В.

   Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

   Контактний телефон для уточнення умов публікації статті: (032) 22-42-503.

   9. Наукові статті приймаються до 10.06.2016 р.

   10. У разі недотримання зазначених вимог статті до друку не прийматимуться.   Анкета учасника

   міжнародної науково-практичної конференції “………………………………………….”

   Прізвище _______________________________ Ім’я _________________________ По батькові _______________

   Науковий ступінь, вчене звання ____________________________________________________________________

   Посада _________________________________________________________________________________________

   Організація _____________________________________________________________________________________

   Поштова адреса _________________________________________________________________________________

   Тел./факс/e-mail _________________________________________________________________________________

   Назва доповіді, автор (и) __________________________________________________________________________

   Бажане місце проживання: гуртожиток або готель.   Information letter

   Lviv National Agrarian University kindly invites you to participate in 17th International Scientific and Practical Forum Development of agro-industrial complex and rural territories: theory and practice, which will be held on September 14-16, 2016 at Lviv National Agrarian University. The following international scientific and practical conferences will be held within the Forum:

   - “Organizational and economic mechanisms for the development of agro-industrial complex and rural territories”;

   - “Scientifically grounded crop production systems based on ecology sustainable measures and soil cover protection”;

   - “Land relations in the context of spatial development of rural territories”;

   - “Equipment and technologies for agro-industrial production”;

   - “Architectural, constructive and technological decisions in rural construction”;

   - “Social and humanitarian problems in the village: realities and perspectives for the development”.

   Address of the Organizational Committee’s: 1 V.Velykoho Str., Lviv-Dublyany, 80381, Scientific Department of LNAU, Vice-Rector in Scientific Work Igor Yatsiv, tel.: (+38 032) 22-42-503, fax: (+38 032) 22-42-919, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

   REQUIREMENTS FOR THE REGISTRATION
   OF THE ARTICLES IN MATERIALS OF forum

   You are kindly requested to mail the application form and your paper by June 10. Your scientific paper should not exceed 10 printed pages, of A4 page size, book spacing, right and left hand margins of 3,5 cm, up margin of 6 cm, down margin of 4 cm.

    • Title parameters: font size-12, bold, all cursive; 1,0 interval;
    • Author’s data parameters: font size-12, font -Times New Roman, 1,0 interval;
    • Text parameters: font size- 12, font-Times New Roman, 1,5 interval.
    • Text language: Ukrainian, Russian, Polish, English;
    • Summary language: English, must not exceed 14 lines;
    • Article structure:

     1) surname and initials of the author;

     2) scientific degree;

     3) place of job;

     4) title of the article;

     5) key words in Ukrainian;

     6) key words in English;

     7) Summary;

     8) Problem setting.

     9) Analysis of the last researches and editions.

     10) Task setting.

     11) Main material.

     12) Conclusions.

     13) References.

      • Graphic material presentation: computer or scanned drawings are presented in the text within the page margins; tables are inserted in the text.

       The article is presented in 2 type-written copies and an electronic version (it can be e-mailed as well).

       Please, mind, that articles which do not meet the publication requirements will not be accepted. The Organizational Committee bears no responsibility for any e-mailing damages and the mailed materials are not retyped. The thesis are to meet the dead line, otherwise they are not included into the publication materials. This is the privilege of the university to select the articles for publication and thus invite the authors to the Forum Conferences. The publication materials are $20 registration fee.

       Articles and pay money order sent to: Vasyl Tomyuk, Scientific Department, Lviv National Agrarian University, 1 V.Velykokho Str., Lviv-Dublyany, 80381, Ukraine. The participant can pay for the publication during his/her registration at the Lviv National Agrarian University.

       The Organizational Committee provides the participants with accommodations, meals, publication materials, as well as arranges tours and meeting of the participants. Please, mind that travel expenses and publication costs are not refunded. We highly recommend you to buy a return ticket.


       PARTICIPANT APPLICATION FORM

       International Scientific and Practical Conference ……………………………………………….”

       Surname_______________________________________  Name______________________________

       Scientific degree ____________________________________________________________________

       Job position ________________________________________________________________________

       Organization________________________________________________________________________

       Post address ________________________________________________________________________

       Tel.\fax\e-mail ______________________________________________________________________

       Title of report, author(s) ______________________________________________________________

       Proffered place of living: hostel or hotel.

        

        

       Attachments:
       File Опис File size
       Download this file (Programa_Forum-2016.pdf)Programa_Forum-2016.pdf   471 Kb
       Download this file (Inform-lyst_Forum-2016_LvivNAU.pdf)Inform-lyst_Forum-2016_LvivNAU.pdf   273 Kb
       Download this file (Inform-lyst_Forum-2016_LvivNAU_eng.pdf)Inform-lyst_Forum-2016_LvivNAU_eng.pdf   173 Kb