Вимоги до оформлення статей у «Віснику Львівського національного аграрного університету»

Серії: агрономія; економіка АПК; агроінженерні дослідження; архітектура і сільськогосподарське будівництво)

(фахове видання, перелік наукових фахових видань України, перереєстрація Бюлетень ВАК України, 2010, № 6, с. 3)

Шановні автори!

Відповідно до п. 2.9 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 р. № 1111 просимо подавати до статей, які будуть надруковані у «Віснику…», їх електронні версії англійською мовою для розміщення на веб-сторінці видання, що дасть змогу ознайомити світову наукову громадськість з Вашими науковими здобутками.

Просимо не надсилати машинні переклади статей та анотацій.

Відповідно до п. 2.11 зазначеного наказу редакційна колегія додатково здійснюватиме внутрішнє рецензування статей, що готуються до опублікування, та у разі потреби організовуватиме зовнішнє рецензування.

1. Параметри тексту: шрифт тексту – 12 п., гарнітура – «Times New Roman», інтервал основного тексту – 1,5.

2. Параметри сторінки – А4 (210´297 мм) – поля: верхнє – 6 см, нижнє – 4 см, праве і ліве – 3,5 см, орієнтація книжкова.

3. Мова тексту: українська.

4. Обов’язкові елементи статті:

4.1. Шифр УДК

4.2. Назва статті – шрифт 12 п., півжирний, усі літери прописні, інтервал одинарний (1,0), по центру.

4.3. Ініціали та прізвище автора(рів), науковий ступінь, місце праці – шрифт 12 п., інтервал одинарний (1,0), по центру, курсив.

5. Рубрикація (рубрики виділяють півжирним шрифтом і заверстують у текст):

5.1. Постановка проблеми. Називається проблема у загаль­ному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

5.2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат­ковано вирішення проблеми і на які спирається автор, виді­лення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвя­чується означена стаття.

5.3. Постановка завдання – формулювання цілей дослідження.

5.4. Виклад основного матеріалу. Повне обґрунтування отриманих наукових результатів.

5.5. Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямі.

5.6. Бібліографічний список (не менше ніж 5 позицій з обов’яз­ковими посиланнями у тексті), оформлений за новим стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (див. пам’ятку автору).

6. Наприкінці статті слід подати наступну інформацію трьома мовами – українською, англійською, російською: прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів), назва статті, ключові слова, тексти рефератів (5-7 речень, інтервал – 1,0). Без такої інформації статті до друку не прийматимуться.

7. Оформлення графічного матеріалу: рисунки, виконані на комп’ютері або скановані, заверстуються в текст, не виходячи за поле набору; таблиці також заверстуються в текст.

8. Форма подачі матеріалів: стаття подається роздрукованою на папері (2 примірники) і на електронному носії обсягом не менше 5 сторінок. Формат тексту на електронному носії і у видрукуваному варіанті повинен бути ідентичним. Стаття супроводжується двома (зовнішньою і внутрішньою) рецензіями з рекомендацією до друку.

9. Наприкінці статті просимо вказувати контактні телефони, e-mail та адресу, на яку Вам надіслати примірник видання.

10. Електронна версія стислого перекладу статті англійською мовою (дві сторінки формату А4, кегль – 14 п., міжрядковий інтервал – 1,5 (близько 4000 знаків). Стаття повинна містити рубрики: «Постановка проблеми», «Виклад основного матеріалу», «Висновки».

11. Оплата посторінкова (30 грн/стор.) при здачі статті в редколегію. Редакційна колегія залишає за собою право вносити зміни в ціну сторінки у разі здорожчання витратних матеріалів. Поштові витрати на пересилання «Вісника...» авторам становлять 30 грн. (додатково до посторінкової оплати). Статті й оплату поштовим переказом надсилати на адресу:

Сілецька Марія Іванівна

Редакційно-видавничий відділ

Львівський національний аграрний університет

м. Дубляни

Жовківський р-н

Львівська обл.

80381

Контактний телефон для уточнення умов публікації статті:

(032) 22-42-922 (редакція), e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Завідувач редакційно-видавничого відділу – Забор Марія Миколаївна.

11. Наукові статті приймаються до 01.03.2016 р.

12. У разі недотримання зазначених вимог статті до друку не прийматимуться.